Hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước?

Hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước?

Hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước?

Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước bao gồm những loại nào?

Tại Điều 100 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định về tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước như sau:

“Điều 100. Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước

1. Tài sản phục vụ hoạt động của dự án.

2. Tài sản là kết quả của dự án.”

Như vậy, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước bao gồm 2 loại là tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sản là kết quả của dự án.

Hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước?

Tại Điều 103 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định về xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án như sau:

“Điều 103. Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án

1. Khi có tài sản cần xử lý, ban quản lý dự án có trách nhiệm:

a) Kiểm kê tài sản, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, báo cáo cơ quan chủ quản dự án, gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này;

b) Thực hiện bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý.

2. Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản theo hình thức quy định tại khoản 3 Điều này, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hình thức xử lý tài sản bao gồm:

a) Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng;

b) Điều chuyển;

c) Bán;

d) Thanh lý;

đ) Tiêu hủy;

e) Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

g) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Căn cứ phương án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này hoặc ban quản lý dự án tổ chức bàn giao tài sản, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo quy định tại các điều 29, 42, 43, 45, 46 và 47 của Luật này.

5. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án trong trường hợp ban quản lý dự án được tổ chức và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này; trường hợp ban quản lý dự án được tổ chức và hoạt động theo mô hình khác được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này.”

Như vậy, có các hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước sau:

– Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng;

– Điều chuyển;

– Bán;

– Thanh lý;

– Tiêu hủy;

– Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;

– Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức xử lý tài sản là kết quả của dự án sử dụng vốn nhà nước?

Căn cứ Điều 104 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 có quy định về xử lý tài sản là kết quả của dự án như sau:

“Điều 104. Xử lý tài sản là kết quả của dự án

1. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm, ban quản lý dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng được xác định trong dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Trường hợp dự án không xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng tài sản, việc xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc được thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Điều chuyển;

b) Bán;

c) Thanh lý;

d) Giao doanh nghiệp quản lý, sử dụng;

đ) Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc điều chuyển, bán, thanh lý tài sản được thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43 và 45 của Luật này. Việc giao tài sản cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng được thực hiện theo quy định tại Luật này, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.”

Như vậy, các hình thức xử lý tài sản là kết quả của dự án sử dụng vốn nhà nước bao gồm:

– Điều chuyển;

– Bán;

– Thanh lý;

– Giao doanh nghiệp quản lý, sử dụng;

– Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Hình thức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook