Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp năm 2022

Quyền và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp.

Ký quỹ là việc tổ chức tài chính ký quỹ bằng tiền hoặc tài sản tương tự để bảo đảm cho khoản vay và con nợ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng vào tài khoản phong tỏa của tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. .

Theo quy định của Luật Lao động 2019, người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, hưởng lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Đơn vị sự nghiệp là loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước thành lập hoặc cho phép thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công toàn diện cho xã hội. Là một tổ chức sự nghiệp công, khác với cơ quan đầu mối cung cấp dịch vụ hành chính công, đơn vị sự nghiệp thường chỉ có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp cho xã hội.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về tiền gửi của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp?

Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp

Biện pháp ký quỹ

Quy định theo Điều 33 của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chính phủ quy định về biệc pháp kỹ quỹ như sau:

Đơn vị sự nghiệp và người lao động thỏa thuận về biện pháp ký quỹ phải phù hợp với thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

“ Điều 42. Điều kiện của đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật này được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chỉ được giao nhiệm vụ cho 01 đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.”

Trường hợp thỏa thuận quốc tế không có quy định về biện pháp ký quỹ thì đơn vị sự nghiệp và người lao động thỏa thuận về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật dân sự nhưng giá trị không vượt quá mức trần tiền ký quỹ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

TT THỊ TRƯỜNG NGÀNH, NGHỀ MỨC TRẦN TIỀN KÝ QUỸ (Bằng tiền VNĐ)
1 Đài Loan (Trung Quốc) Thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải Không ký quỹ
Các ngành, nghề khác 12.000.000 đồng
2 Hàn Quốc Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải Không ký quỹ
Các ngành, nghề khác 12.000.000 đồng
3 Nhật Bản, các nước thuộc khu vực châu Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông Mọi ngành, nghề Không ký quỹ
4 Các quốc gia và khu vực khác Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải Không ký quỹ
Các ngành, nghề khác Tương đương giá trị 01 lượt vé máy bay hạng phổ thông từ nơi làm việc về Việt Nam

Thực hiện ký quỹ

Quy định theo Điều 34 của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chính phủ quy định về việc thực hiện ký quỹ như sau:

Người lao động, đơn vị sự nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ thỏa thuận ký kết hợp đồng ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm các nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của đơn vị sự nghiệp;

+ Tên, số căn cước công dân/hộ chiếu và địa chỉ của người lao động;

+ Tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của ngân hàng nhận ký quỹ;

+ Giá trị ký quỹ;

+ Mục đích ký quỹ;

+ Hoàn trả ký quỹ;

+ Lãi suất tiền gửi ký quỹ và hình thức trả lãi tiền ký quỹ (nếu ký quỹ bằng tiền);

+ Sử dụng ký quỹ;

+ Trách nhiệm của các bên liên quan;

+ Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc ký quỹ chỉ được thực hiện sau khi đơn vị sự nghiệp và người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động đã được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc hoặc cấp thị thực (Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam).

Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp

Quản lý và sử dụng tài sản ký quỹ

Quy định theo Điều 35 của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chính phủ quy định Ký quỹ của người lao động được sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra đối với đơn vị sự nghiệp theo Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đơn vị sự nghiệp và người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền thỏa thuận thống nhất về mức bù đắp thiệt hại và ghi trong văn bản thanh lý hợp đồng.

Hoàn trả ký quỹ

Quy định theo Điều 36 của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Chính phủ quy định về việc hoàn trả ký quỹ như sau:

Các trường hợp hoàn trả ký quỹ của người lao động

a) Người lao động hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước thời hạn nhưng không gây thiệt hại cho đơn vị sự nghiệp; người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

b) Người lao động đã thực hiện việc ký quỹ nhưng đơn vị sự nghiệp không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

c) Các trường hợp người lao động không gây thiệt hại cho đơn vị sự nghiệp;

d) Sau khi người lao động đã bù đắp thiệt hại phát sinh đối với đơn vị sự nghiệp do lỗi của người lao động gây ra theo Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thủ tục hoàn trả ký quỹ của người lao động

a) Trong trường hợp Người lao động hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước thời hạn nhưng không gây thiệt hại cho đơn vị sự nghiệp; người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Người lao động đã thực hiện việc ký quỹ nhưng đơn vị sự nghiệp không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Các trường hợp người lao động không gây thiệt hại cho đơn vị sự nghiệp, căn cứ vào văn bản thanh lý Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, ngân hàng nhận ký quỹ hoàn trả ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi – nếu ký quỹ bằng tiền) cho người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền;

b) Trường hợp Sau khi người lao động đã bù đắp thiệt hại phát sinh đối với đơn vị sự nghiệp do lỗi của người lao động gây ra theo Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, ngân hàng nhận ký quỹ hoàn trả ký quỹ cho người lao động (bao gồm cả gốc và lãi – nếu ký quỹ bằng tiền)

căn cứ vào văn bản thanh lý Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoặc căn cứ vào quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật hoặc theo văn bản hòa giải thành hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành của Tòa án.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp không làm thủ tục để người lao động nhận lại ký quỹ hoặc không đạt được thỏa thuận với người lao động thì người lao động có quyền kiến nghị đến cơ quan chủ quản của đơn vị sự nghiệp để được giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về việc ký quỹ của người lao động với đơn vị sự nghiệp

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook