Từ 01/7/2021, bán nhà bao lâu phải chuyển hộ khẩu?

Từ 01/7/2021, bán nhà bao lâu phải chuyển hộ khẩu?

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021,

Theo đó, người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Căn cứ pháp lý: điểm h khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2020.

Tuy nhiên, trường hợp bán nhà bị xóa đăng ký thường trú được quy định như sau:

“1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;”

Như vậy, mặc dù trách nhiệm đăng ký thường trú được “gia hạn” đến 12 tháng nhưng sau khi bán/chuyển nhà, công dân có thể sẽ bị xóa đăng ký thường trú ngay lập tức.

Căn cứ pháp lý: dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú.

Theo đó, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày xác định được người thuộc diện xóa đăng ký thường trú, cơ quan quản lý cư trú lập biên bản về việc xóa đăng ký thường trú. Biên bản này phải có xác nhận của đại diện chủ sở hữu chỗ ở hợp hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan quản lý cư trú thực hiện xóa đăng ký thường trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ đăng ký thường trú.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ cư trú.

Kết luận: Từ ngày 01/7/2021, ngay sau khi bán nhà, người dân nên chuyển hộ khẩu ngay lập tức nếu không thương lượng được với người mua nhà về việc giữ đăng ký thường trú. Nếu thỏa thuận được việc giữ thường trú hoặc chưa bị cơ quan có thẩm quyền xác định là đối tượng bị xóa thường trú, trong thời hạn 12 tháng nếu đủ điều kiện đăng ký thường trú, người dân cũng cần thì làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Thủ tục chuyển hộ khẩu sau khi bán nhà

Từ ngày 01/7/2021, việc chuyển hộ khẩu không cần phải có giấy chuyển hộ khẩu. Khi đến cư trú tại nơi ở mới và đủ điều kiện đăng ký thường trú, người dân nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý cư trú để được đăng ký thường trú.

Đối với người mua nhà mới và đăng ký thường trú tại nhà ở đó, người dân cần chuẩn bị:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

Nếu đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ, hồ sơ gồm:

– Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

– Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook