Trường hợp nào được làm CCCD gắn chip tại nơi tạm trú?

Khi Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia chưa hoạt động (chưa đầy đủ thông tin)

Căn cứ pháp lý: Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA.

“Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

2. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

3. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.”

Theo quy định trên, trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia chưa sử dụng được, chỉ có các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ Căn cước công dân là không bắt buộc làm tại nơi có hộ khẩu thường trú.

Cụ thể, các trường hợp sau được làm CCCD gắn chip tại Công an cấp tỉnh nơi tạm trú hoặc bất cứ tỉnh thành nào:

– CCCD được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

– Thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được;

– Bị mất thẻ Căn cước công dân;

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Tính đến tháng 04/2021, Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia vẫn chưa thu thập đầy đủ thông tin nên việc cấp CCCD đang thực hiện chủ yếu tại nơi thường trú. Chỉ có 04 trường hợp nêu trên là được cấp CCCD tại nơi tạm trú.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của nhiều địa phương, từ nay tới 01/7/2021, để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD, các địa phương đang ưu tiên cấp CCCD cho người dân thường trú trước, thậm chí ngừng nhận hồ sơ cấp CCCD tại Công an cấp tỉnh, để tăng cường nguồn lực cho các địa phương nhằm đạt đủ chỉ tiêu đề ra.

Vì thế, công dân cần liên hệ Công an cấp tỉnh nơi mình đang tạm trú để hỏi rõ có được đổi CCCD tại đó hay không, tránh mất công đi lại.

Khi Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia đã hoạt động và đầy đủ thông tin

Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật Căn cước công dân.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia đã hoạt động và thu thập đầy đủ thông tin của công dân, thẩm quyền cấp CCCD được quy định tại Đièu 26 Luật trên, công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

– Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

– Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

– Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, khi Cơ sử dữ liệu dân cư quốc gia hoàn chỉnh, người dân có thể cấp CCCD gắn chip tại Công an bất cứ địa phương nào.

1900.868.637 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook