Trình tự khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động năm 2023

Trình tự khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động năm 2023

Trình tự khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động năm 2023

Trình tự khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động năm 2023 được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Trình tự khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động năm 2023

Giám định mức suy giảm khả năng lao động là gì?

Hiện nay không có văn bản quy phạm pháp luật giải thích thuật ngữ giám định mức suy giảm khả năng lao động là gì. Tuy nhiên, dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 52/2016/TT-BYT thì:

Giám định mức suy giảm khả năng lao động được hiểu là thực hiện khám giám định cho đối tượng, không phân biệt nội dung yêu cầu giám định, kể cả những đối tượng đã khám xác định mức độ khuyết tật ở Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp Xã hoặc đã khám sức khỏe ở Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự mà đối tượng hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan không đồng ý với kết quả khám đó.

Hồ sơ khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động gồm những gì?

Căn cứ tại Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Ban hành kèm theo Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023 quy định như sau:

Thủ tục khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (Mã số: 1.002706)

Cách thức thực hiện: Đường bưu chính công ích; Nộp trực tiếp.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT đối với trường hợp người bị tai nạn lao động thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định hoặc Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT đối với người lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định không còn thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động.

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo mẫu quy định tại Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu hồ sơ bệnh án

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản Điều tra tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012 của liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động;.

4. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT. Trường hợp người lao động không điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định. Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 của Luật an toàn, vệ sinh lao động: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn định.

5. Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định

Số lượng hồ sơ : 01 Bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục số …)

Phụ lục 1: Mẫu giấy giới thiệu khám giám định.

Phụ lục 2: Mẫu giấy đề nghị khám giám định

Phụ lục 3: Mẫu giấy ra viện

Phụ lục 4: Tóm tắt hồ sơ bệnh án

Như vậy, hồ sơ khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động gồm:

(1) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT đối với trường hợp người bị tai nạn lao động thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định;

Hoặc Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT đối với người lao động tại thời điểm đề nghị khám giám định không còn thuộc quyền quản lý của người sử dụng lao động.

2) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo mẫu quy định tại Quyết định 4069/2001/QĐ-BYT.

(3) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản Điều tra tai nạn lao động;

(4) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT.

Trường hợp người lao động không điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định.

Trường hợp người được giám định thuộc đối tượng thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại điểm c khoản 1 Điều 47 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015: Trong bản tóm tắt hồ sơ bệnh án phải ghi rõ tổn thương do tai nạn lao động không có khả năng điều trị ổn định.

(5) Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định

Số lượng hồ sơ : 01 Bộ

Có thể nộp hồ sơ khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động qua đường bưu chính công ích hay nộp trực tiếp.

Thời gian giải quyết hồ sơ khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động bao lâu?

Căn cứ tại Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Ban hành kèm theo Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023 quy định như sau:

Thủ tục khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (Mã số: 1.002706)

Thời gian giải quyết: 60 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh và cấp trung ương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định y khoa

Lệ phí (nếu có):

Phí: (Căn cứ Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Trình tự thực hiện khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Căn cứ tại Mục 1 Phần II Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Ban hành kèm theo Quyết định 2285/QĐ-BYT năm 2023 quy định về trình tự thực hiện khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (Mã số: 1.002706) như sau:

Bước 1: Người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa (căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 56/2017/TT-BYT)

Bước 2: Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm tổ chức khám giám định và ban hành biên bản giám định y khoa.

Trường hợp quá thời gian trên chưa ban hành biên bản phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do (căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2023/TT-BYT và căn cứ điểm d khoản 2 Điều 39 và khoản 3 Điều 166 Nghị định 131/2021/NĐ-CP).

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trình tự khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook