Trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm thuộc về ai?

Trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm thuộc về ai?

Trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm thuộc về ai?

Trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm thuộc về ai?

Điều 10 Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm như sau:

– Chủ sở hữu tài sản chìm đắm có trách nhiệm trực tiếp hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện lập phương án trục vớt tài

sản chìm đắm, trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Nghị định này để phê duyệt, trừ các trường hợp quy

định tại khoản 3 Điều này.

– Trường hợp không xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm hoặc chủ sở hữu tài sản chìm đắm không thực hiện việc

lập phương án đúng thời hạn quy định, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quy định tại Điều 12 của Nghị định

này quyết định giao tổ chức, cá nhân khác lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm.

– Cảng vụ có trách nhiệm tổ chức lập phương án trục vớt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm trong các trường hợp

sau:

+ Chủ sở hữu tài sản chìm đắm không thực hiện lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm đúng thời hạn theo quy định;

+ Tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Nội dung phương án trục vớt tài sản chìm đắm bao gồm những gì?

Phương án trục vớt tài sản chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Tên, số lượng, loại tài sản chìm đắm;

+ Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền);

+ Khối lượng nhiên liệu trên tàu (nếu là tàu thuyền);

+ Căn cứ tổ chức việc trục vớt;

+ Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có);

+ Địa điểm tài sản bị chìm đắm;

+ Dự kiến thời gian bắt đầu và thời hạn trục vớt;

+ Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình trục vớt;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt;

+ Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt;

+ Bàn giao tài sản được trục vớt;

+ Biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

+ Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

+ Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;

+ Dự toán chi phí trục vớt;

+ Đơn vị thực hiện trục vớt.

Đối với phương án trục vớt do chủ sở hữu tài sản lập và thực hiện trục vớt thì phương án không bao gồm nội dung dự

toán chi phí trục vớt.

Thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết

định tổ chức trục vớt

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức

trục vớt tài sản chìm đắm là di sản văn hóa, trừ trường hợp quy định tại các mục 2, 3 và 4.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản

chìm đắm liên quan đến quốc phòng và tài sản chìm đắm trong khu vực quân sự.

3. Bộ Công an chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm

đắm liên quan đến an ninh quốc gia.

4. Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, quyết định tổ chức

trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm như sau:

– Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định

được chủ sở hữu, tài sản chìm đắm thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ tổ chức trục vớt. Trước khi

phê duyệt phương án trục vớt, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải báo cáo và nhận được văn

bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải;

– Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng

vụ hàng hải đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm xác định được chủ sở hữu trên các tuyến đường thủy nội địa quốc

gia, trong vùng nước cảng biển hoặc vùng biển Việt Nam do chủ sở hữu tài sản chìm đắm tổ chức trục vớt.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm không thuộc phạm vi quy định tại các mục 1, 2, 3 và 4 và phân cấp cho

các cơ quan sau đây thực hiện:

– Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với

tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do

đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức trục vớt;

– Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với

tài sản chìm đắm gây nguy hiểm đã xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Trách nhiệm lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm thuộc về ai? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook