Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm khi đại lý bảo hiểm gây thiệt hại cho người được bảo hiểm năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm khi đại lý bảo hiểm gây thiệt hại cho người được bảo hiểm

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm khi đại lý bảo hiểm gây thiệt hại cho người được bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

– Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm là Hợp đồng đại lý bảo hiểm là hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm (chủ thể kinh doanh bảo hiểm) với các cá nhân, tổ chức (sau khi giao kết trở thành đại lý bảo hiểm) để các cá nhân, tổ chức này thực hiện thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

thu phí bảo hiểm; thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Bởi vậy, hợp đồng đại lý bảo hiểm xác nhận quan hệ pháp luật giữa doanh nghiệp bảo hiểm với đại lý bảo hiểm, trên cơ sở thực hiện nghĩa vụ với một chủ thể khác là bên mua bảo hiểm.

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm khi đại lý bảo hiểm gây thiệt hại cho người được bảo hiểm

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm khi đại lý bảo hiểm gây thiệt hại cho người được bảo hiểm

Theo Điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì:

– Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại của người được bảo hiểm, do người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm xác lập quyền và nghĩa vụ với nhau thông qua hợp đồng bảo hiểm mà hai bên đã giao kết, trong khi đó đại lý bảo hiểm chỉ giao kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện một số quyền và trách nhiệm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bởi vậy, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn chịu trách nhiệm với người được bảo hiểm nếu không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình dẫn đến gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm.

– Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp bảo hiểm về việc gây thiệt hại về quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời, việc gây thiệt hại cũng phát sinh từ hành vi vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Vì vậy, đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

Nếu trong hợp đồng đại lý bảo hiểm có nêu trường hợp và xử lý phạt vi phạm thì ngoài trách nhiệm bồi hoàn, đại lý bảo hiểm còn phải thực hiện các trách nhiệm khác như bồi thường, tùy theo quy định trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm khi đại lý bảo hiểm gây thiệt hại cho người được bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook