Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể năm 2022

tổ chức thương lượng tập thể

Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể năm 2022.

Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể năm 2022.

Doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng giải thể

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

– Điều kiện chung để công ty kinh doanh  dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,  bao gồm:  điều kiện về vốn đăng ký (tối thiểu 05 tỷ đồng); trả; điều kiện về người đại diện theo pháp luật; điều kiện về số lượng cán bộ nghiệp vụ; Cơ sở hạ tầng; thông tin điện tử.

Nếu công ty không đáp ứng các điều kiện này thì sẽ không được cấp  phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Giải thể công ty là trường hợp công ty chấm dứt hoạt động (chấm dứt tồn tại) mà không phải chuyển đổi loại hình công ty (sáp nhập, chia tách, hợp nhất) mà vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ (không thuộc trường hợp doanh nghiệp giải thể. phá sản).

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải thể cũng giống như các trường hợp giải thể doanh nghiệp khác, tuy nhiên, việc giải thể doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động nước ngoài đi làm việc ở nước ngoài cũng tương tự như các trường hợp giải thể doanh nghiệp khác.

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và công ty phải nộp lại Giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể năm 2022.

Điều kiện doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được giải thể

Quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020, doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ được giải thể khi đáp ứng 02 điều kiện sau:

– Đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

(theo đó, nếu doanh nghiệp không hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực thì khi chấm dứt hoạt động không còn chủ thể giải quyết các quyền, quyền lợi của các chủ thể còn lại giao kết hợp đồng như bên tiếp nhận lao động, người lao động; nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản thì doanh nghiệp rơi vào trường hợp phá sản, không phải giải thể).

– Đã hoàn thành việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ có liên quan đến hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép sau khi đã thống nhất với bên nước ngoài tiếp nhận lao động và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận

(nếu không thể hoàn thành các nghĩa vụ thì doanh nghiệp trước khi giải thể phải chuyển giao quyền, nghĩa vụ có liên quan đến hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho doanh nghiệp dịch vụ khác, doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận quyền, nghĩa vụ có trách nhiệm hoàn thành các quyền, nghĩa vụ).

Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể năm 2022.

Trách nhiệm báo cáo bộ lao động – thương binh và xã hội khi giải thể

– Thời hạn thực hiện trách nhiệm báo cáo: 05 ngày làm việc kêt từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Chủ thể tiếp nhận báo cáo: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Nội dung báo cáo:

+ Tình hình của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài

+  Phương án thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và văn bản thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ tiếp nhận quyền, nghĩa vụ.

 Chuyển giao quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác

Việc chuyển quyền và nghĩa vụ từ công ty dịch vụ này sang công ty dịch vụ khác không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng làm thay đổi đối tượng thụ hưởng và thực hiện nghĩa vụ.

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho công ty dịch vụ khác, phí dịch vụ, tiền đặt cọc của nhân viên và tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo hành được chuyển giao cho công ty dịch vụ tiếp nhận.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong trường hợp giải thể năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook