Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm thời hạn gia công

trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, có lỗi trong việc gây thiệt ra thiệt hại phải bồi hoàn cho người bị thiệt hại. Trong Hợp đồng gia công, thời gian hoàn thiện sản phẩm là điều tối quan trọng bên cạnh những tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật… Khi vi phạm về thời hạn gia công, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên nhận gia công được quy định như thế nào ?

trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong gia công

Nghĩa vụ của các bên được quy định trong Hợp đồng gia công là cơ sở để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo đó, khi một bên (ở đây là bên nhận gia công) vi phạm nghĩa vụ thì bên còn lại (tức bên đặt gia công) có quyền yêu cầu bồi thường cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại.

Điều 545 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền của bên đặt gia công gồm:

  • Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
  • Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
  • Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, nghĩa vụ của bên nhận gia công tại Điều 546 Bộ luật này được quy định như sau:

  • Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
  • Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.
  • Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
  • Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.
  • Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

Đồng thời, Điều 549 Bộ luật này cũng quy định Bên nhận gia công phải giao sản phẩm và bên đặt gia công phải nhận sản phẩm theo đúng thời hạn và tại địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì có thể đề nghị bên đặt gia công gia hạn thêm một khoảng thời gian hợp lý.

Từ những căn cứ trên, có thể thấy, việc giao sản phẩm theo đúng thời hạn đã thỏa thuận là nghĩa vụ mà bên nhận gia công buộc phải thực hiện.

Quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm thời hạn gia công

Vi phạm thời hạn gia công là hành vi của bên nhận gia công không tuân thủ về thời hạn giao sản phẩm theo thỏa thuận. Trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

Khoản 2 Điều 419 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.”

Theo đó, khi bên nhận gia công vi phạm nghĩa vụ về thời hạn giao hàng thì bên đặt gia công có quyền yêu cầu và bên nhận gia công phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Thiệt hại ở đây được xác định là những lợi ích vật chất và thiệt hại về tinh thần. Ngoài ra, bên đặt gia công có thể yêu cầu bên gia công chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng bên cạnh khoản tiền bồi thường thiệt hại kia.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm thời hạn gia công. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook