Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định như sau:

(1) Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại mục 3 phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại mục 3 phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

(2) Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

(3) Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại (2) mục này.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác)

 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…….năm ……/Quý………năm ………

[02] Lần đầu:

[03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:…………

[05] Mã số thuế:…………….

[06] Địa chỉ: …………………………….

[07] Điện thoại:………………..[08] Fax:……………[09] Email: ………….

[10] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………

[05] Mã số thuế:…………….

[12] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………. ngày:………………

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số phát sinh trong kỳ

Số luỹ kế

I Doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số
1 Tổng doanh thu trả trong kỳ [13]
2 Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế [14]
3 Tổng số thuế TNCN phát sinh [15]
4 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [16]
II Doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm
1 Tổng doanh thu trả trong kỳ [17]
2 Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế [18]
3 Tổng số thuế TNCN phát sinh [19]
4 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [20]
III Thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác
1 Tổng thu nhập trả thuộc diện khấu trừ [21]
2 Tổng số thuế TNCN phát sinh [22]
3 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [23]
IV Doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp
1 Tổng doanh thu trả trong kỳ [24]
2 Tổng doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế [25]
3 Tổng số thuế TNCN phát sinh [26]
4 Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [27]
V Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[28]=[16]+[20]+[23]+[27]
[28]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:……….

…., ngày …. tháng … năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook