Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ năm 2023

Các trường hợp thay đổi người giám hộ

Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

(1) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, điều kiện làm người giám hộ được quy định như sau:

– Cá nhân có đủ các điều kiện sau có thể làm người giám hộ:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

+ Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

+ Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

– Pháp nhân có đủ các điều kiện sau có thể làm người giám hộ:

+ Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

+ Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

(2) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;

(3) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

(4) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ năm 2023

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………………………

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………….. .

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú(2): ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú(2):  ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân (3): ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đã đăng ký giám hộ tại (4) ……………………………………………………………………………………

ngày ……. tháng ……… năm ……… số……………………………….quyển số: ……………………………………………………………………………………

Lý do chấm dứt việc giám hộ: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ……………………. , ngày …………………………………………….  tháng …………………………………………….  năm ….

 

 

 

Đề nghị cấp bản sao(5): Có , Không

Số lượng:…….bản

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

…………………………..

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây (số, ngày tháng năm đăng ký).

(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook