Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc năm 2023

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc năm 2023

Hộ tịch là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Hộ tịch 2014 thì hộ tịch là những sự kiện được quy định về việc xác nhận khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi. cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; khai tử; xác định tình trạng nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến chết.

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi: (1) ……………………………………………………………………………………………..

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ………………………. ………………………………………………………………………..

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………….

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký (5)  ………………………………………………………………………………………………………………

tại…………………………………………………………………………………………………………………………………

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:…………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Nội dung: (6)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không ; số lượng:………..bản(7).

Làm tại: ………………………………….. , ngày ……………………………………………………………….  tháng ……………………………………………………………….  năm …………………………………………………….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

 

…………………………….

 

Ý kiến của cha và mẹ  (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

 

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 

 

…………………………….              …………………………….

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.

– Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976

 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook