Quy định pháp luật về điều kiện cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc năm 2023

điều kiện cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc năm 2023

Quy định pháp luật về điều kiện cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc năm 2023

điều kiện cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc năm 2023

Điều kiện tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Căn cứ tại Điều 33 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức Việt Nam được cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

– Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

Thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc do chủ đầu tư ban hành

Căn cứ tại Điều 35 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc do chủ đầu tư ban hành bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Đơn vị tổ chức.

– Mục đích, ý nghĩa.

– Hình thức tổ chức trại sáng tác điêu khắc, địa điểm, quy mô, số lượng trại viên, nội dung, chất liệu, kích thước phác thảo, tác phẩm; kế hoạch, thời gian thực hiện.

– Hội đồng nghệ thuật.

– Tiêu chí tác giả và phương thức tổ chức sáng tác tuyển chọn mẫu phác thảo.

– Quyền lợi, trách nhiệm tác giả.

– Quyền tác giả đối với tác phẩm sáng tác tại trại.

Nội dung đề án tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Căn cứ tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Đề án tổ chức trại sáng tác điêu khắc

1. Nội dung đề án bao gồm:

– Tên đề án, đơn vị tổ chức;

– Mục đích, ý nghĩa của đề án;

– Thời gian, địa điểm tổ chức trại;

– Địa điểm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng trưng bày tác phẩm;

– Kinh phí tổ chức;

– Quy mô tổ chức trại: số lượng tác giả, tác phẩm;

– Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm;

– Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;

– Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

2. Hồ sơ đề án bao gồm:

a) Tờ trình;

b) Dự thảo đề án và thể lệ tổ chức trại sáng tác.

3. Thủ tục và trình tự phê duyệt đề án trại sáng tác điêu khắc thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Như vậy theo quy định trên nội dung đề án tổ chức trại sáng tác điêu khắc bao gồm:

– Tên đề án, đơn vị tổ chức.

– Mục đích, ý nghĩa của đề án.

– Thời gian, địa điểm tổ chức trại.

– Địa điểm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng trưng bày tác phẩm.

– Kinh phí tổ chức.

– Quy mô tổ chức trại: số lượng tác giả, tác phẩm.

– Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm.

– Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm.

– Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Căn cứ tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

1. Thẩm quyền cấp giấy phép:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9);

b) Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thể lệ.

3. Thời hạn cấp giấy phép:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Giấy phép (mẫu số 10) có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác, chủ đầu tư có nhu cầu tổ chức trại sáng tác phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép;

c) Sau khi được cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung giấy phép phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghiệm thu tác phẩm của trại sáng tác, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án cho cơ quan cấp giấy phép.

Như vậy theo quy định trên thì thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc được quy định như sau:

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về điều kiện cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook