Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập năm 2022

Nguyên tắc xử lý kỷ luật trong quân đội

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Hồ sơ đề nghị tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ, hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập, bao gồm:

– Tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (theo Mẫu số 04a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ) và dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

– Đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (cơ sở trợ giúp xã hội công lập) theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ

– Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Trình tự, thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập phải gửi hồ sơ tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập (là một đơn vị sự nghiệp công lập) lên cơ quan, tổ chức thẩm định.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

– Vụ tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ (cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)

– Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

– Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)

Hồ sơ đề nghị tổ chức lại, giải thể là hồ sơ được nêu trên (bao gồm các văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị tổ chức lại, giải thể và các tài liệu khác có liên quan).

Bước 2: Xử lý hồ sơ tổ chức lại, giải thể, tổ chức thẩm định hồ sơ tổ chức lại, giải thể

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo chức năng, thầm quyền thẩm định, xử lý hồ sơ tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (cơ sở trợ giúp xã hội):

Nếu hồ sơ còn các vấn đề chưa rõ ràng hoặc còn có ý kiến khác nhau thì cơ quan, tổ chức thẩm định yêu cầu cơ quan đề nghị tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập phải có văn bản giải trình, bổ sung hoặc theo ủy quyền của người có thẩm quyền quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, cơ quan, tổ chức tiến hành thẩm định:

– Cơ quan tiến hành thẩm định là:

+ Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

+ Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Nội dung thẩm định:

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

+ Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi được tổ chức lại, giải thể

+ Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

+ Tính khả thi của việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

+ Dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

– Thời hạn thẩm định: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định.

Bước 3: Quyết định tổ chức lại, giải thể

Do đó, trong 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định, cơ quan, tổ chức, hoặc người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện) ra quyết định tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Nếu trường hợp không đồng ý tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, thì phải có thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và nêu rõ lý do không đồng ý tổ chức lại, giải thể.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook