Tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

tập sự trợ giúp pháp lý

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó:

– Công ty bảo hiểm tương hỗ là công ty được thành lập theo Luật bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tương hỗ được thành lập khi đã nhận được giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi xin giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải ký thỏa thuận để phục vụ cho việc thành lập công ty bảo hiểm lẫn nhau.

– Duy trì hoạt động của công ty bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên của công ty bảo hiểm tương hỗ trả cho công ty bảo hiểm tương hỗ

– Mục đích thành lập tổ chức là hỗ trợ và giúp đỡ các tổ chức bảo hiểm lẫn nhau: Khác với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm được công ty ngắn hạn và nước ngoài. chi nhánh, công ty bảo hiểm tương hỗ không được thành lập để kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động  bảo hiểm. , được tạo ra để hỗ trợ các thành viên của tổ chức. Trong chức năng này, các tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các hiệp hội nghề nghiệp hơn là các công ty và công ty con nước ngoài.

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là một trong các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Tuy mục đích thành lập không chỉ để thu lợi (mà là hỗ trợ các thành viên), nhưng tổ chức bảo hiểm tương hỗ vẫn tham gia kinh doanh bảo hiểm với tư cách một pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức.

Theo đó, tổ chức bảo hiểm tương hỗ vẫn có thể tham gia vào thị trường kinh doanh bảo hiểm như một chủ thể có vị trí tương đương với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo hiểm như các chủ thể này:

– Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất: Xây dựng và thực hiện các biện pháp đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất trong quá trình tham gia bảo hiểm của bên mua bảo hiểm

– Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm: Thực hiện bảo hiểm (cho một đối tượng xác định) đối với bên mua bảo hiểm dựa trên khoản phí bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ, hoặc nhận chuyển nhượng trách nhiệm bảo hiểm từ chủ thể khác (nhận tái bảo hiểm) để thu về lợi nhuận.

– Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn: Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

– Giám định tổn thất: Giám định tổn thất trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm gây tổn thất đến tài sản (là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm)

– Quản lý quỹ và đầu tư vốn: Quản lý Quỹ thu từ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, thực hiện đầu tư tăng lợi nhuận từ Quỹ

– Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook