Tinh giản biên chế năm 2022

tinh giản biên chế năm 2022

Tinh giản biên chế năm 2022

Tinh giản biên chế? Chính sách tinh giản biên chế? là những vấn đề mà hiện nay được mọi người nói chung và cán bộ, công chức nói riêng quan tâm. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về vấn đề này?

tinh giản biên chế năm 2022

Biên chế là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP: “Biên chế” sử dụng trong Nghị định này được hiểu gồm: biên chế cán bộ, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Qua đó, ta có thể thấy, biên chế là số người làm việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước do đơn vị quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nước. Đây là vị trí công việc phục vụ lâu dài, vô thời hạn trong các cơ quan Nhà nước, hưởng các chế độ về lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

Tinh giản biên chế? Chính sách tinh giản biên chế năm 2022

“Tinh giản biên chế” được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế (khoản 2 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP)

Nguyên tắc tinh giản biên chế (Điều 4 Nghị định 108/2014/NĐ-CP):

Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Người bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ:

Căn cứ Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2020/NĐ-CP, người bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ: nghỉ hưu trước tuổi, chuyển sang làm việc khác ở tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thôi việc ngay hoặc sau khi học nghề và chính sách với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào chức vụ khác có phụ cấp lãnh đạo thấp hơn.

Nghỉ hưu trước tuổi:

Người về hưu trước tuổi cơ bản sẽ được hưởng:

-Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

-Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

-Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ (một phần hai) tháng tiền lương.

Chuyển sang làm việc khác

Khoản 1 Điều 9 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về chính sách chuyển sang làm việc ở tổ chức khác không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước. Những người này sẽ được hưởng chế độ:

– Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng.

– Trợ cấp ½ tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Thôi việc

Chính sách thôi việc cho người thuộc diện giảm biên chế gồm hai chính sách là thôi việc ngay và thôi việc sau khi đã học nghề.

– Thôi việc ngay: Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm, trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH áp dụng với người có tuổi tối đa thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường hoặc nghỉ hưu sớm hơn không quá 05 tuổi so với điều kiện bình thường mà không đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

– Thôi việc sau khi đi học nghề:

Hưởng nguyên lương hiện hưởng, được đóng BHXH, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề không quá 06 tháng;

Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí khoá học tối đa 06 tháng tiền lương hiện hưởng.

Sau khi kết thúc học nghề, trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm.

Được trợ cấp ½ tháng lương cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức

Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về tinh giản biên chế năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook