Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học năm 2023

Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học

Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học

Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Cơ cấu tổ chức của đại học

Theo Điều 15 của Luật Giáo dục đại học thì cơ cấu tổ chức của đại học bao gồm:

– Hội đồng đại học.

– Giám đốc đại học; phó giám đốc đại học.

– Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có).

– Trường đại học, viện nghiên cứu thành viên (nếu có); trường, ban chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác.

– Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của đại học.

Theo đó, đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật Giáo dục đại học; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung. Các đơn vị cấu thành đại học có thể là các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị thuộc.

Đơn vị thành viên là trường đại học, viện nghiên cứu có tư cách pháp nhân, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, cho phép thành lập theo quy định của pháp luật; được tự chủ trong tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học.

Đơn vị trực thuộc là đơn vị có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định thành lập; tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Đơn vị thuộc là đơn vị không có tư cách pháp nhân của cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lập; tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ví dụ trường là đơn vị đào tạo thuộc cơ sở giáo dục đại học, do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định việc thành lập theo quy định của Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học

Hội đồng đại học công lập

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 18 của Luật Giáo dục đại học đã quy định tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học công lập như sau:

Điều 18. Hội đồng đại học

Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học công lập thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật này. Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng đại học tư thục, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học tư thục thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này.”

* Theo đó, tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng trường và trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch hội đồng đại học của đại học công lập được quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Luật Giáo dục đại học là:

– Chủ tịch hội đồng đại học là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín, kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học và có đủ sức khỏe để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; tuổi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng trường theo quy định của pháp luật.

– Chủ tịch hội đồng đại học do hội đồng đại học bầu trong số các thành viên của hội đồng theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận để quyết định; nếu một thành viên không phải là học giả được bầu làm Chủ tịch hội đồng đại học thì phải trở thành cán bộ thường trực của trường đại học; Chủ tịch hội đồng quản trị không đồng thời giữ các chức vụ lãnh đạo của trường đại học.

– Chủ tịch Hội đồng đại học có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, quyền hạn của Hội đồng đại học; chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch kinh doanh hàng năm; lãnh đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp Hội đồng trường; ký các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng đại học;

sử dụng tổ chức bộ máy và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng đại học; thực hiện chức năng thành viên của hội đồng đại học, các chức năng và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

– Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

* Danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học công lập được quy định như sau:

– Danh sách chủ tịch và thành viên hội đồng đại học được công khai trên trang thông tin điện tử của đại học sau khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận.

– Nhiệm kỳ của hội đồng đại học là 05 năm. Hội đồng đại học họp định kỳ ít nhất 03 tháng một lần và họp đột xuất theo đề nghị của chủ tịch hội đồng đại học, của giám đốc đại học hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên của hội đồng đại học. Cuộc họp hội đồng đại học là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp, trong đó có thành viên ngoài đại học.

– Hội đồng đại học làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quy định tỷ lệ biểu quyết cao hơn; quyết định của hội đồng đại học được thể hiện bằng hình thức nghị quyết.

Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học

Hội đồng đại học tư thục

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 17 của Luật Giáo dục đại học thì ngoài các quy định về tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng trường và trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch hội đồng đại học; danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học tư thục giống với đại học công lập thì còn có các quy định khác về hội đồng đại học tư thục như sau:

– Chủ tịch hội đồng đại học là cán bộ cơ hữu hoặc cán bộ kiêm nhiệm của đại học theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đại học, do hội đồng đại học bầu và được hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu đại học công nhận.

– Trong các cuộc họp của hội đồng đại học, Giám đốc, phó Giám đốc có quyền tham dự, thảo luận và chỉ được biểu quyết khi là thành viên hội đồng đại học.

– Trường hợp chủ tịch hội đồng đại học là người đại diện theo pháp luật của trường đại học hoặc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đó là tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quyết định của hội đồng trường, hội đồng đại học; thì phải đáp ứng tiêu chuẩn như đối với giám đốc đại học; phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Tiêu chuẩn, việc bầu chủ tịch hội đồng đại học công lập, danh sách, nhiệm kỳ, nguyên tắc làm việc của hội đồng đại học

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook