Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được định như thế nào?

Căn cứ khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP quy định tiêu chuẩn của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự như sau:

“Điều 17. Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng

1. Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm

Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

2. Tiêu chuẩn chung

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

b) Bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 2 và năng lực thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Chỉ huy trưởng:

a) Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

b) Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

c) Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.”

Theo đó, để được bổ nhiệm chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã cần đáp ứng tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với Chỉ huy trưởng.

Nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là gì?

Theo khoản 2, Điều 4 Thông tư 29/2020/TT-BQP quy định nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng bao gồm:

– Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ;

– Phối hợp với chính trị viên tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

Dẫn chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ 2019 về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chỉ huy trưởng như sau:

Ban chỉ huy quân sự cấp xã có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

– Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo quy định của pháp luật;

– Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng và kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã;

– Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban, ngành, đoàn thể ở cấp xã tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

– Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho dân quân; chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quyết định của cấp có thẩm quyền;

– Đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của đơn vị dân quân thuộc quyền theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền;

– Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về công tác quốc phòng địa phương theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook