Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023 được quy định như thế nào?

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ theo quy định tại khoản Điều 26 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

– Có bằng từ đại học trở lên của một trong các chuyên ngành bảo hiểm, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.

Trong vòng 01 năm kể từ ngày 1/7/2023, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải rà soát, bảo đảm đáp ứng quy định này.

– Trưởng ban kiểm soát có tối thiểu 05 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc có tối thiểu 03 năm giữ một trong các vị trí là người quản lý, điều hành, kiểm soát tại doanh nghiệp hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; kiểm soát viên có tối thiểu 03 năm trực tiếp làm việc trong một hoặc các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

– Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Việc xác định người có quan hệ gia đình thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

– Không phải là người quản lý; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động, trừ trường hợp Điều lệ, Quy chế có quy định khác.

Tiêu chuẩn chung để trở thành Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định các tiêu chuẩn chung để trở thành Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên

1. Các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

Theo đó, các tiêu chuẩn chung để trở thành Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm như sau:

– Có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định.

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm; không bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật tại thời điểm được bầu, bổ nhiệm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook