Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ

Mỗi doanh nghiệp có cơ cấu, tổ chức khác nhau. Các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đều là các bộ phận mang tính chất chuyên môn, chịu sự điều hành, quản lý của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Các bộ phận nghiệp vụ này được quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ là người cò quyền hạn chỉ đạo, quản lý lớn nhất đối với bộ phận nghiệp vụ đó. Cùng với sự ghi nhận về các bộ phận nghiệp vụ, Điều lệ cũng có nội dung về những người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ.

Ngoài ra, theo Điều 25 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ được coi là người quản trị, điều hành. Do đó, có một số điều kiện nhất định để các cá nhân trở thành người đứng đầu của bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp.

– Tiêu chuẩn chung của người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

– Tiêu chuẩn riêng đối với người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ

Tiêu chuẩn chung cho người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp sau:

Theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp:

– Cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản Nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước

– Cán bộ, công chức, viên chức (theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức)

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định

Các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp là các đối tượng không đủ điều kiện về đạo đức, phẩm chất hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự, hoặc những chủ thể có khả năng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mà cơ quan Nhà nước không thể kiểm soát được (như cán bộ, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước).

Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong 03 năm liên tục trước thời điểm được bổ nhiệm, đảm bảo các điều kiện sau:

– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với hình thực bị buộc bãi nhiệm chức danh quản trị, điều hành đã được Bộ Tài chính chấp thuận hoặc buộc đình chỉ chức danh đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bổ nhiệm

Hình thức bãi nhiệm là hình thức buộc thôi giữ chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ đối với người được giao giữ chức vụ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất đạo đức, được cho là không xứng đáng giữ chức vụ được giao.

Tương tự đối với trường hợp buộc đình chỉ chức danh, là trường hợp cấp trên hoặc người có thẩm quyền đình chỉ không cho một cá nhân tiếp tục thực hiện công việc, nhiệm vụ tương ứng với chức danh của người đó.

Đối với những người được xác định không đủ phẩm chất đạo đức, khả năng không chấp hành pháp luật cao, thì không được giữ các chức vụ quan trọng, đặc biệt là không được là người quản trị, điều hành.

– Không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải do vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc quy trình nghiệp vụ môi giới bảo hiểm, kiểm soát nội bộ, qu tắc đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Người bị xử lý kỷ luật dưới hình thức sa thải (hình thức kỷ luật cao nhất) thì mức độ vi phạm quy trình nội bộ về khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm phải ở mức cực kỳ nghiêm trọng.

Đối với các cá nhân đã có các hành vi vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng, thiết hại đến doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài (kể cả chỉ hoạt động trong cùng lĩnh vực) thì xét về tư cách đạo đức và uy tín đều không thể đảm nhận các chức vụ của người quản trị, điều hành.

– Không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định pháp luật tại thời điểm được bổ nhiệm

Người trực tiếp liên quan đến các vụ án là đương sự, người làm chứng, người bị hại,… Các vụ án bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố tức là đang trong quá trình tố tụng hình sự, những cá nhân trực tiếp liên quan đến vụ án có thể vướng vào nhiều vấn đề, có nguy cơ không thể thực hiện các nhiệm vụ với tư cách người quản trị, người điều hành.

Các tiêu chuẩn riêng đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ

Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm phù hợp với lĩnh vực phụ trách

Các bằng cấp hoặc chứng chỉ này có thể là bằng đại học. Theo đó, nếu một người có bằng đại học về chuyên ngành kế toán thì đã thỏa mãn 02 tiêu chuẩn riêng cho người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ về kế toán.

Các bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm phù hợp với lĩnh vực phụ trách này phải do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp (có sự cho phép của cơ quan nước sở tại) trong và ngoài nước cấp, tức có thể sử dụng bằng cấp, chứng chỉ của nước ngoài.

Riêng đối với người đứng đầu bộ phận tái bảo hiểm hoặc đầu tư phải có bằng cấp hoặc chứng chỉ riêng về tái bảo hiểm hoặc đầu tư do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.

Có bằng đại học hoặc trên đại học

Những người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ phải có trình độ đại học trở lên, trong đó chuyên ngành đại học không bắt buộc xét đến. Các bằng đại học, trên đại học này phải do cơ sở giáo dục, đào tạo có thẩm quyền cấp sau khi các cá nhân theo học đúng chương trình đại học, sau đại học tại cơ sở giáo dục, đào tạo.

Có kinh nghiệm làm việc

Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ, ngoài có các yêu cầu về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn thì còn phải đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm.

Kinh nghiệm làm việc thể hiện một người có đủ trải nhiệm thực tế để xử lý các tình huống công việc đối với lĩnh vực mà mình điều hành, quản trị. Nếu không có đủ kinh nghiệm làm việc đã được đảm nhiệm vị trí quản trị, điều hành thì không thể ứng phó với các vấn đề đơn giản nhất trong hoạt động nghiệp vụ.

Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

Các cá nhân là người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ có thể không phải cá nhân mang quốc tịch Việt Nam nhưng phải là người đang cư trú tại Việt Nam (có đăng ký thường trú, tạm trú tại Việt Nam), sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quản trị, điều hành cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook