Tài sản công là gì? Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Tài sản công là gì? Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Tài sản công là gì? Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được quy định như thế nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Tài sản công là gì? Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Tài sản công là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 thì tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; 

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

– Tài sản công tại doanh nghiệp; 

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; 

– Đất đai và các loại tài nguyên khác.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo Điều 24 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 như sau:

– Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là các quy định về chủng loại, số lượng, mức giá, đối tượng được sử dụng do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Quy định về mức giá trong định mức sử dụng tài sản công là giá đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; trường hợp được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định định mức.

– Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nguyên tắc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Nguyên tắc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo Điều 25 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 như sau:

– Đúng thẩm quyền.

– Tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật.

– Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; khả năng của ngân sách nhà nước; mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Theo Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 quy định về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công như sau:

– Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây:

+ Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

+ Xe ô tô;

+ Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

– Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản công sau đây:

+ Tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Nhà ở công vụ;

+ Máy móc, thiết bị và các loại tài sản công được sử dụng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017.

– Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

– Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, Bộ, cơ quan trung ương quyết định;

Hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017.

– Căn cứ quy định của cơ quan, người có thẩm quyền tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thì:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017.

– Đối với tài sản công không được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 quyết định tiêu chuẩn, định mức để áp dụng trong phạm vi quản lý.

– Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị mình, trừ tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các chức danh quản lý.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tài sản công là gì? Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook