Tiêu chuẩn của nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong công tác trong quân đội năm 2023

Tiêu chuẩn của nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong công tác trong quân đội năm 2023

Tiêu chuẩn của nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong công tác trong quân đội năm 2023

Tiêu chuẩn của nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong công tác trong quân đội năm 2023

Trình độ đào tạo tối thiểu mà nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong quân đội

Theo điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội như sau:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội.

3. Nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng III có mã số V.12.02.03

c) Tốt nghiệp trình độ cao đẳng, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm và bảo đảm đủ các quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Như vây, nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong quân đội phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh đảm nhiệm và bảo đảm đủ các quy định về điều kiện cần có đối với viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội.

Những điều kiện cần có đối với viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội được quy định tại Điều 6 Thông tư 201/2016/TT-BQP như sau:

Điều kiện cần có đối với viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội

1. Bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

2. Trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết gọn là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).

3. Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây viết gọn là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

4. Tuổi đời, sức khỏe phù hợp với vị trí đảm nhiệm.

5. Tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác.

Theo đó, viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội nói chung và nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 nói riêng phải đáp ứng được những điều kiện sau:

– Bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

– Trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

– Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

– Tuổi đời, sức khỏe phù hợp với vị trí đảm nhiệm.

– Tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác.

Phẩm chất chính trị, trình độ năng lực nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong quân đội phải có

Theo điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội như sau:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội.

3. Nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng III có mã số V.12.02.03

b) Yêu cầu phẩm chất chính trị, trình độ năng lực:

– Nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, có kiến thức quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

– Nắm chắc kiến thức cơ bản về nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm; quản lý, sử dụng, bảo quản tốt tài sản cơ sở vật chất, trang, thiết bị của đoàn an dưỡng, nhà khách.

Theo đó, nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong quân đội phải đáp ứng được những yêu cầu về phẩm chất chính trị, trình độ năng lực như sau:

– Nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, có kiến thức quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

– Nắm chắc kiến thức cơ bản về nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm; quản lý, sử dụng, bảo quản tốt tài sản cơ sở vật chất, trang, thiết bị của đoàn an dưỡng, nhà khách.

Nhiệm vụ của nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong quân đội

Theo điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội như sau:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng làm việc trong các ngành nghề đặc thù quân đội.

3. Nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng III có mã số V.12.02.03

a) Chức trách, nhiệm vụ:

– Chịu trách nhiệm trước người chỉ huy về thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công: Thu nhận giấy tờ, phiên dịch, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong quân đội và khách đến nghỉ;

– Sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho khách theo quy định; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của khách và kịp thời báo cáo cấp trên những trường hợp vượt quá thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Theo đó, nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong quân đội có mã số V.12.02.03, thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

– Chịu trách nhiệm trước người chỉ huy về thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công: Thu nhận giấy tờ, phiên dịch, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong quân đội và khách đến nghỉ;

– Sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ cho khách theo quy định; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của khách và kịp thời báo cáo cấp trên những trường hợp vượt quá thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn của nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng 3 trong công tác trong quân đội năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook