Thực hiện việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Thực hiện việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Thực hiện việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là một quỹ được thành lập bởi Bộ Tài chính, do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài (trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm) đóng góp, để đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán và được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm.

Quản lý quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Việc quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Theo Điều 104 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

– Bộ Tài chính quản lý tập trung Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (tức chỉ có Bộ Tài chính được quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài dù có trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm cũng không có quyền quản lý này)

– Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trở thành một Quỹ độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng. Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện trích nộp vào Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm định kỳ và dưới sự theo dõi của Bộ Tài chính.

– Việc quản lý bao gồm hạch toán, quản lý, theo dõi riêng đối với từng loại hình bảo hiểm nhân thọ (bảo hiểm con người) và bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Theo đó, Bộ Tài chính phân công các bộ phận tham gia quản lý từng phần của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (theo từng mảng, phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện).

– Hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm bảo đảm an toàn vốn và đúng mục đích theo quy định của pháp luật (Bộ Tài chính đảm bảo hoạt động này được thực hiện đúng quy trình)

Thực hiện việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Chủ thể thực hiện quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Bộ Tài chính là chủ thể quản lý tập trung Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, do là chủ thể quản lý doanh nghiệp bảo hiểm cũng như hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cũng như các hoạt động hỗ trợ cho các bên tham gia quan hệ bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, bên mua bảo hiểm).

Cũng nhằm đảm bảo hoạt động quản lý của Bộ Tài chính đối với các chủ thể trên, Bộ Tài chính là chủ thể quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, giám sát doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ trích Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đối với Nhà nước và bên được bảo hiểm.

Hoạt động trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Sự bắt buộc đối với hoạt động trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Theo Khoản 1 Điều 103 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài (trừ doanh nghiệp tái bảo hiểm) phải trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Theo đó, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm mà một Quỹ bắt buộc mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích nộp trong quá trình hoạt động.

Việc trích nộp Quỹ này cũng là nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người được bảo hiểm và cơ quan quản lý Nhà nước.

Trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quyết định mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Trước ngày 30/04 hằng năm, Bộ Tài chính công bố mức nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm áp dụng cho năm tài chính. Mức trích nộp tối đa không vượt quá 0,3% tổng doanh thu bảo hiểm giữ lại của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm có thể tự quyết định mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, nhưng ở trong mức trích nộp phải phù hợp với mức mà Bộ Tài chính đã quy định, cũng như không vượt quá mức quy định trên.

Thực hiện trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

– Trước ngày 31/12 hằng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải hoàn thành nghĩa vụ nộp Quỹ của năm tài chính. Theo đó, từ 30/06 đến 31/12, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn thành nghĩa vụ trích nộp bằng việc trích nộp phần còn thiếu trong mức trích nộp cố định lên Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

– Trước ngày 30/06 hằng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trích nộp 50% số tiền phải nộp Quỹ của năm tài chính. Đây là phần nộp trước đối với Quỹ, trích từ phí bảo hiểm nửa đầu năm của doanh nghiệp bảo hiểm thu được qua các hợp đồng bảo hiểm.

– Hoạt động trích nộp được thực hiện đến khi quy mô của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đạt 5% tổng tài sản đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài và 3% tổng tài sản đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thực hiện việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook