Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thể hiện tại đâu?

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020 có quy định người đại diện theo pháp luật của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là:

– Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, để đại diện cho công ty nước ngoài thực hiện các giao dịch hay hành vi dân sự.

– Người đại diện theo pháp luật công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể là cổ đông/thành viên công ty cũng có thể chỉ là người được công ty thuê theo hợp đồng lao động. Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân người Việt Nam.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các bước thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài vừa là chủ sở hữu công ty vừa là nhà đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Công ty Việt Nam với tỷ lệ 50% trở lên

Để thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp này cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 thì:

– Khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì trước hết phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể hiện nội dung tên nhà đầu tư

– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đươc cấp dựa trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Vì vậy, khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài thuộc trường hợp trên thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước.

Thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 thành phần hồ sơ để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2020 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài”

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 thì thời gian thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ trong vòng 10-25 ngày (đối với trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Bước 2: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi thực hiện xong thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi người đại điện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành phần hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính

– Thời gian thực hiên: 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trường hợp 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không phải là chủ sở hữu công ty, không phải là nhà đầu tư nước ngoài được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty Việt Nam mà dưới 50%

– Đối với trường hợp này thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp.

– Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giống như trường hợp 1 đã được nêu ở trên.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook