Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là hoạt động chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm hợp đồng, một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm này không thể tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của bên nhận bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm (có nguy cơ mất khả năng thanh toán; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể) hoặc theo thỏa thuận của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

Tuy nhiên, hoạt động này cần có sự chấp thuận của Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo quản lý thị trường kinh doanh bảo hiểm, cũng như tránh các trường hợp vi phạm pháp luật thông qua chuyển giao hợp đồng bảo hiểm.

Để được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm thì các doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao và doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao cần phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Các điều kiện này dẫn đến xác lập các thành phần hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phù hợp.

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

Văn bản đề nghị chuyển giao theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

Văn bản đề nghị thể hiện nguyện vọng của doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng chuyển giao bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Đối tượng của việc chuyển giao

– Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia chuyển giao

– Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao

– Phương thức giải quyết tranh chấp

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Kế hoạch chuyển giao gồm các nội dung sau:

– Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhận chuyển giao (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp nhận chuyển giao)

– Phương thức chuyển giao dự phòng nghiệp vụ và trách nhiệm bảo hiểm liên quan tới các hợp đồng được chuyển giao

– Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao;

– Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao

– Giải trình chi tiết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc đáp ứng yêu cầu tài chính sau khi chuyển giao

Kế hoạch chuyển giao thể hiện hoạt động chuyển giao được thực hiện một cách có chủ đích, có quy trình rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia chuyển giao, xác nhận giao dịch này không phải giao dịch ảo.

Cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao về việc bảo đảm quyền lợi của bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao sau khi việc chuyển giao có hiệu lực

Cam kết nhằm đảm bảo tổ chức chuyển giao không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên mua bảo hiểm, chủ thể còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Bước 1: Doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nộp hồ sơ đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm lên Bộ Tài chính

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét và chấp thuận (hoặc không chấp thuận) hồ sơ đề nghị

Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngà nhận đủ hồ sơ đề nghị chuyển giao:

– Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

– Bộ Tài chính có văn bản từ chối chấp thuận, giải thích rõ lý do từ chối chấp thuận

Bước 3: Doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm công bố về việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm (trong trường hợp chấp thuận đề nghị chuyển giao hợp đồng bảo hiểm)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, thì doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố các thông tin, nội dung sau:

Đăng bố cáo về việc chuyển giao trên 02 tờ báo ra hàng ngày trong 05 số liên tiếp bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên và địa chỉ của doanh nghiệp chuyển giao và doanh nghiệp nhận chuyển giao;

– Loại nghiệp vụ bảo hiểm và số lượng hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao;

– Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển giao;

– Địa chỉ giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của bên mua bảo hiểm liên quan đến việc chuyển giao.

Gửi thông báo kèm theo tóm tắt kế hoạch chuyển giao cho từng bên mua bảo hiểm

Thông báo gửi cho bên mua bảo hiểm phải nêu rõ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, bên mua bảo hiểm được phép hủy hợp đồng bảo hiểm nếu không đồng ý với kế hoạch chuyển giao và ngày kế hoạch chuyển giao chính thức có hiệu lực.

Trường hợp bên mua bảo hiểm hủy hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã nhận tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp ký có liên quan đối với bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, số nào lớn hơn giữa phí bảo hiểm đã và giá trị hoàn lại đối với bảo hiểm nhân thọ.

Bước 4: Thực hiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính phê chuẩn kế hoạch chuyển giao, doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp khác, trong đó:

– Các hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, bồi thường chưa giải quyết liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao

– Toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực thuộc kế hoạch chuyển giao đã được Bộ Tài chính phê chuẩn

– Toàn bộ tài sản, các quỹ và dự phòng nghiệp vụ liên quan đến những hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao và các hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, bồi thường chưa giải quyết liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao

Kể từ ngày nhận chuyển giao, doanh nghiệp nhận chuyển giao có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao theo đúng các điều khoản đã ký kết giữa doanh nghiệp chuyển giao và bên mua bảo hiểm, kể cả trách nhiệm giải quyết các sự kiện bảo hiểm đã xảy ra nhưng chưa báo cáo. Doanh nghiệp nhận chuyển giao có quyền tiếp nhận tài sản liên quan tới các quỹ, dự phòng nghiệp vụ của hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao và sử dụng tài sản đó để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook