Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bán, tặng cho bằng giấy viết tay 2021

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bán, tặng cho bằng giấy viết tay 2021

Căn cứ pháp lý: Theo Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, thì người SDĐ có đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay thuộc một trong 02 trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền SDĐ:

(1) Người SDĐ đang SDĐ do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền SDĐ trước ngày 01/01/2008;

(2) Người SDĐ đang SDĐ do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền SDĐ từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền SDĐ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp sổ đỏ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền SDĐ nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay

1. Hồ sơ:

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Theo đó, hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu theo Mẫu số 04/ĐK;

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43 đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

– Một trong các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Căn cứ pháp lý: Điều 70 Nghị định 43, Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148.

Theo đó, thì tùy từng trường hợp mà người dân có thể nộp 01 bộ hồ sơ tại một trong các cơ quan được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ gồm:

– UBND cấp xã nơi có đất;

– Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp tỉnh (đối với địa phương đã có Bộ phận một cửa).

3. Thời gian giải quyết hồ sơ

– Thời gian thực hiện thủ tục: Không quá 30 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 40 ngày.

– Thời gian theo quy định trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người SDĐ; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp SDĐ có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook