Có được thông báo mời họp Hội đồng thành viên qua tin nhắn Zalo không?

Có được thông báo mời họp Hội đồng thành viên qua tin nhắn Zalo không?

Có được thông báo mời họp Hội đồng thành viên qua tin nhắn Zalo không?

Ai có thẩm quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thẩm quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên được quy định như sau:

“Điều 57. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 của Luật này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

…”

Khoản 2, khoản 3 Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 49. Quyền của thành viên công ty

2. Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu triệu tập họpHội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và tài liệu khác của công ty;

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết, quyết định đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợpvới quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên sau đây:

– Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định.

– Công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Có được thông báo mời họp Hội đồng thành viên qua tin nhắn Zalo không?

Căn cứ khoản 4 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau:

“Điều 57. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

4. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp.

Như vậy, hình thức gửi thông báo mời họp Đại hội đồng thành viên sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty như sau:

– Trường hợp Điều lệ công ty cho phép gửi thông báo mời họp qua Zalo thì người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng thành viên được phép gửi thông báo mời họp thông qua tin nhắn Zalo.

– Trường hợp tin nhắn qua Zalo không thuộc các hình thức thông báo mời họp Đại hội đồng thành viên được quy định tại Điều lệ công ty thì không được phép mời họp qua Zalo.

Mặt khác, trường hợp Điều lệ không có quy định về hình thức gửi thông báo mời họp Đại hội đồng thành viên thì thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể là cho phép dùng phương tiện điện tử để thông báo mời họp nên việc dùng tin nhắn Zalo để thông báo mời họp vẫn được xem là đúng quy định. Tuy nhiên, dù bằng hình thức nào, nội dung thông báo mời họp cũng cần đảm bảo đầy đủ nội dung về thời gian, địa điểm và chương trình họp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Có được thông báo mời họp Hội đồng thành viên qua tin nhắn Zalo không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook