Thẩm quyền thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời năm 2023

Thẩm quyền thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời năm 2023

Thẩm quyền thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời năm 2023

Thẩm quyền thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Thẩm quyền thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời năm 2023

Thẩm quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo Điều 48 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể như sau:

(1) Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(2) Việc yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không bị coi là sự bác bỏ thỏa thuận trọng tài hoặc khước từ quyền giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

Thẩm quyền, thủ tục thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài

Căn cứ theo Điều 51 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về thẩm quyền, thủ tục thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài cụ thể như sau:

(1) Theo yêu cầu của một bên, Hội đồng trọng tài có quyền thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết tranh chấp.

(2) Thủ tục thay đổi, bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

(3) Hội đồng trọng tài hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đề nghị hủy bỏ;

– Bên phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã nộp tài sản hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu cầu;

– Nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của pháp luật.

(4) Thủ tục hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời được thực hiện như sau:

– Bên yêu cầu phải có đơn đề nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi Hội đồng trọng tài;

– Hội đồng trọng tài xem xét ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và xem xét, quyết định để bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận lại tài sản bảo đảm quy định tại khoản 3 Điều 50 của Luật này, trừ trường hợp bên yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm bồi thường do yêu cầu không đúng gây thiệt hại cho bên bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba.

Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và Cơ quan thi hành án dân sự.

Theo các quy định trên, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Hội đồng trọng tài có quyền áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời, đồng thời Hội đồng trọng tài cũng có quyển sửa đổi, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Thẩm quyền thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook