Thành viên và vai trò lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

tin báo về tội phạm

Thành viên và vai trò và lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viên và vai trò và lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó:

– Công ty bảo hiểm tương hỗ là công ty được thành lập theo Luật bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tương hỗ được thành lập khi đã nhận được giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi xin giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải ký thỏa thuận để phục vụ cho việc thành lập công ty bảo hiểm lẫn nhau.

– Duy trì hoạt động của công ty bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên của công ty bảo hiểm tương hỗ trả cho công ty bảo hiểm tương hỗ

– Mục đích thành lập tổ chức là hỗ trợ và giúp đỡ các tổ chức bảo hiểm lẫn nhau: Khác với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm được công ty ngắn hạn và nước ngoài. chi nhánh, công ty bảo hiểm tương hỗ không được thành lập để kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động  bảo hiểm. , được tạo ra để hỗ trợ các thành viên của tổ chức. Trong chức năng này, các tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các hiệp hội nghề nghiệp hơn là các công ty và công ty con nước ngoài.

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Thành viên và vai trò và lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo định nghĩa trên, thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm). Do đó:

– Cơ sở đăng ký: Để trở thành thành viên của một công ty tương hỗ, một tổ chức hoặc cá nhân phải là người mua bảo hiểm của hiệp hội. Nói cách khác, nó tạo cơ sở cho tư cách thành viên công ty lẫn nhau và một thành viên của hiệp hội.

Do đó, nếu một tổ chức mua bảo hiểm cho các thành viên của mình thì tổ chức đó vẫn là một thành viên tương hỗ.

– Điều kiện trở thành thành viên: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức hoặc cá nhân (công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) hoạt động trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề, có nhu cầu bảo hiểm, trên cùng một địa bàn, vì tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ hoạt động trên một địa bàn nhất định.

– Chấm dứt tư cách thành viên: Các quyền và nghĩa vụ của thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ kết thúc khi thành viên này chấm dứt tư cách thành viên, trừ trường hợp Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và pháp luật có quy định khác

Thành viên và vai trò và lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 6. Thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, tham gia thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ và cam kết mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ ngay sau khi tổ chức này được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Như vậy:

– Thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm:

+ Tổ chức: Tổ chức là chủ thể liên kết các chủ thể khác (có thể là cá nhân hoặc tổ chức khác), được xác định tồn tại kể từ thời điểm thành lập và chấm dứt sự tồn tại từ thời điểm được chủ thể có thẩm quyền tuyên bố chấm dứt hoạt động.

+ Cá nhân là con người cụ thể, được xác định sự tồn tại từ thời điểm sinh và chấm dứt tồn tại qua sự kiện chết (chết sinh học – tử vong, chết theo quyết định của Tòa án)

Các chủ thể này phải thỏa mãn đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để trở thành thành viên sáng lập.

– Sự khác biệt của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ so với các thành viên khác: Thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thục hiện cam kết mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ ngay sau khi tổ chức này được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

Theo đó, thành viên sáng lập là một trong tối thiểu 10 thành viên đầu tiên tham gia làm thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Đây là nhóm thành viên đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ (do tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải có tối thiểu 10 thành viên).

Lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, thành viên sáng lập không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào so với các thành viên khác của tổ chức bảo hiểm, trừ khi Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ có quy định khác.

Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều có quy định lợi ích riêng dành cho các thành viên sáng lập, nhằm thu hút các thành viên ban đầu cho tổ chức phát triển và hoạt động.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Thành viên và vai trò và lợi ích của thành viên sáng lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook