Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá khi đủ các điều kiện sau:

– Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định tại Điều 19 Nghị định 22/2012/NĐ-CP;

– Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá và trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được Hội đồng đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 01 (năm), kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá đó.

Lưu ý: Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá.

Đối tượng nào không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản?

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 22/2012/NĐ-CP, các đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

– Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá; cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người nêu trên.

– Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

– Tham khảo tài liệu địa chất, khoáng sản liên quan đến khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.

– Khảo sát thực địa khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lấy mẫu trên mặt đất nằm trong khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 37 Luật khoáng sản.

– Được tham gia các buổi họp liên quan đến phiên đấu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

– Thực hiện nghiêm túc nội quy phiên đấu giá, quy chế đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành và quy định của pháp luật khác có liên quan;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có những quyền và nghĩa vụ gì?

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

– Được cấp văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

– Được sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

– Được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có nghĩa vụ sau đây:

– Nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 24 Nghị định 22/2012/NĐ-CP và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

– Trong thời hạn 06 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

– Trong thời hạn 12 (tháng) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản;

– Không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook