Tăng mức hưởng lương hưu, BHXH 1 lần năm 2021

Tăng mức hưởng lương hưu, BHXH 1 lần năm 2021

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 30/12/2020 đã chính thức tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Kéo theo đó, mức hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần cũng sẽ tăng.

Mức tăng hệ số điều chỉnh lương tháng đã đóng BHXH 2021

Theo hướng dẫn tại Nghị định 115/2015/NĐ-CP về BHXH bắt buộc và Nghị định 134/2015/NĐ-CP về BHXH tự nguyện, mức điều chỉnh tiền lương/thu nhập đã đóng BHXH (còn gọi là hệ số trượt giá) được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm.

Mức điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng trong việc bù đắp sự mất giá của đồng tiền. Theo đó, số tiền người lao động đã đóng BHXH của những năm trước sẽ được nhân thêm với hệ số này khi tính lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần nhằm làm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sự lạm phát dẫn đến mất giá đồng tiền.

Mặc dù đến ngày 15/2/2021, Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH mới có hiệu lực nhưng những quy định của Thông tư 23 đã được áp dụng luôn từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm được áp dụng trong năm 2021 như sau:

– Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mức điều chỉnh

5,01

(Tăng 0,16)

4,25

(Tăng 0,13)

4,02

(Tăng 0,13)

3,89

(Tăng 0,12)

3,61

(Tăng 0,11)

3,46

(Tăng 0,11)

3,52

(Tăng 0,11)

3,53

(Tăng 0,11)

3,40

(Tăng 0,11)

3,29

(Tăng 0,1)

3,06

(Tăng 0,1)

2,82

(Tăng 0,09)

2,62

(Tăng 0,08)

2,42

(Tăng 0,07)

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,97

(Tăng 0,06)

1,84

(Tăng 0,05)

1,69

(Tăng 0,15)

1,42

(Tăng 0,04)

1,30

(Tăng 0,04)

1,22

(Tăng 0,04)

1,18

(Tăng 0,04)

1,17

(Tăng 0,04)

1,14

(Tăng 0,04)

1,10

(Tăng 0,04)

1,06

(Tăng 0,03)

1,03

(Tăng 0,03)

1,00

1,00

– Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mức điều chỉnh

1,97

(Tăng 0,06)

1,84

(Tăng 0,05)

1,69

(Tăng 0,05)

1,42

(Tăng 0,04)

1,30

(Tăng 0,04)

1,22

(Tăng 0,04)

1,18

(Tăng 0,04)

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Mức điều chỉnh

1,17

(Tăng 0,04)

1,14

(Tăng 0,04)

1,10

(Tăng 0,04)

1,06

(Tăng 0,03)

1,03

(Tăng 0,03)

1,00

1,00

Từ hai bảng trên, có thể thấy, mức điều chỉnh lương tháng đã đóng BHXH của từng năm hầu hết đều tăng, mức tăng giao động từ 0,03 đến 0,16.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook