Sở Giao dịch Chứng khoán: Quyền và nghĩa vụ năm 2022

Sở giao dịch chứng khoán

Khái niệm Sở Giao dịch Chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán là một thị trường công cộng và là nơi để giao dịch các tài sản tài chính. Sở Giao dịch Chứng khoán là nơi mua và bán cổ phiếu, không phân biệt người mua và người bán là pháp nhân hay cá nhân. Có rất nhiều sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới, mỗi sàn đều đóng vai trò quyết định sức khỏe kinh tế và tài chính  của một nền kinh tế.

Theo cách hiểu thông thường, Sở Giao dịch Chứng khoán là nơi tập trung các chứng khoán niêm yết và được các thành viên tiến hành giao dịch theo những quy định nhất định. Hay nói cách khác các nhà môi sẽ gặp gỡ tại đây để thương lượng đấu giá mua bán chứng khoán. Như vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán không tham gia mua bán chứng khoán mà là nơi để các nhà đầu tư cùng nhau tập trung lại và tiến hành giao dịch.

Quyền và nghĩa vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán

Theo quy định tại Điều 46 Luật Chứng khoán năm 2019, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

Quyền hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán

– Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đây là thông lệ chung trên thế giới mà các nước đều có quy định ở trong luật.

Điều này càng rõ nét hơn ở những quốc gia có nhiều sàn giao dịch  hoặc nhiều sàn giao dịch khác nhau chuyên kinh doanh nhiều loại chứng khoán khác nhau. Luật chỉ có những quy định chung mang tính chất khung của nội dung trên. Các vấn đề cụ thể do sở giao dịch tự quy định trong các văn bản (quy định) theo nội dung trao đổi.

– Được toàn quyền thực thi các quy chế mình đã ban hành. Sở giao dịch chứng khoán được quyền cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán; chấp thuận, thay đổi hoặc huỷ bỏ niêm yết; quyết định việc tạm ngừng, đình chỉ, hoặc huỷ bỏ giao dịch chứng khoán; chấp thuận, huỷ bỏ tư cách thành viên, quản lý, giám sát hoạt động giao dịch của các thành viên; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng kí giao dịch… Sở giao dịch chứng khoán được thực thi các quyền này trên cơ sở các quy định của pháp luật và quy chế của mình.

– Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; dịch vụ về thông tin thị trường và thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết, đăng kí giao dịch; dịch vụ phát triển hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác theo quy định tại Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán.

– Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

– Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng kí giao dịch để phục vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Nghĩa vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán

– Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường được tiến hành công khai, công bằng, trật tự, an toàn và hiệu quả;

– Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính, báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

– Giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán, việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng kígiao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

– Ban hành tiêu chí giám sát giao dịch, chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sau khi được Ủy ba  chấp thuận;

– Báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường giao dịch chứng khoán, vi phạm của nhà đầu tư, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng kí giao dịch:

– Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư…

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của sở giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật, quý khách có thể liên hệ qua:

Hotline 1900.633.246;

Email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook