Sổ đăng ký cổ đông là gì ? Quy định của pháp luật về sổ đăng ký cổ đông năm 2022

sổ đăng ký cổ đông là gì

Sổ đăng ký cổ đông là một những tài liệu quan trọng của Công ty Cổ phần mà pháp luật bắt buộc phải có và phải lưu trữ. Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định như thế nào về Sổ đăng ký cổ đông ? Cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

sổ đăng ký cổ đông là gì

Sổ đăng ký cổ đông là gì ?

Khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.”

Theo đó, Sổ đăng ký cổ đông là văn bản giấy hoặc tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

Sổ đăng ký cổ đông gồm những nội dung gì ?

Nội dung của sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ bao gồm những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Khi nào doanh nghiệp phải lập Sổ đăng ký cổ đông

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông

Việc thay đổi thông tin trên sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 

 • Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.
 • Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

Doanh nghiệp phải Lưu trữ sổ đăng ký cổ đông

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020 thì bên cạnh một số tài liệu quan trọng như Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ công ty thì Sổ đăng ký cổ đông cũng là loại tài liệu mà doanh nghiệp bắt buộc phải lưu trữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Theo khoản 3 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc lưu trữ sổ đăng ký cổ đông được quy định như sau:

“Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.”

Doanh nghiệp không lập sổ đăng ký cổ đông bị phạt bao nhiêu ?

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định tại khoản 2 Điều 52 về mức xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp như:

 • Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;
 • Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông phát hành cổ phiếu;
 • Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Theo đó, đối với hành vi không lập sổ đăng ký cổ đông, doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục buộc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định theo điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về Sổ đăng ký cổ đông là gì, quy định của pháp luật 2 về sổ đăng ký cổ đông năm 202 như thế nào. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook