Rút vốn khỏi công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

rut-von-cong-ty-co-phan

Rút vốn khỏi công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được rất nhiều người lựa chọn để thành lập bởi những đặc điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này so với các loại hình doanh nghiệp khác trong pháp luật doanh nghiệp. trong đó, việc rút vốn khỏi công ty cổ phần là một đặc điểm đặc biệt của loại hình doanh nghiệp này.

rut-von-cong-ty-co-phan

Điều kiện để cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 119 Luật doanh nghiệp thì cổ đông trong công ty cổ phần có nghĩa vụ thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết mua đồng thời không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

Đối với trường hợp yêu cầu công ty mua lại cổ phần của cổ đông công ty

Khoản 1 Điều 132 Luật doanh nghiệp quy định cổ đông công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần cổ phần của mình trong trường hợp “Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này”. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty

Theo quy định tại Điều 127 Luật doanh nghiệp thì cổ đông Công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về rút vốn khỏi công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook