Quy định pháp luật về quyết định kiểm toán năm 2023

quyết định kiểm toán năm 2023

Quy định pháp luật về quyết định kiểm toán năm 2023

 quyết định kiểm toán năm 2023

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xác thực thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo tài chính.

Các loại kiểm toán hiện hành, gồm:

– Kiểm toán nhà nước;

– Kiểm toán độc lập;

– Kiểm toán nội bộ.

Nội dung của quyết định kiểm toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 về quyết định kiểm toán như sau:

Quyết định kiểm toán

1. Quyết định kiểm toán bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để thực hiện cuộc kiểm toán;

b) Đơn vị được kiểm toán;

c) Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

d) Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

đ) Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

Theo quy định trên, sau khi Kế hoạch kiểm toán tổng quát và Kế hoạch kiểm toán chi tiết được phê duyệt, Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được ủy quyền) ký quyết định kiểm toán.

Nội dung của quyết định kiểm toán thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước gồm:

– Căn cứ pháp lý để thực hiện kiểm toán;

– Đơn vị được kiểm toán;

– Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

– Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

– Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

Thẩm quyền ký quyết định kiểm toán

Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN quy định như sau:

Quyết định kiểm toán

1. Sau khi KHKT tổng quát và KHKT chi tiết được phê duyệt, Tổng Kiểm toán nhà nước (hoặc người được ủy quyền) ký quyết định kiểm toán.

Nội dung của quyết định kiểm toán thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

– Căn cứ pháp lý để thực hiện kiểm toán;

– Đơn vị được kiểm toán;

– Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

– Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

– Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

 Thời điểm quyết định kiểm toán được gửi cho đơn vị được kiểm toán và Thành viên đoàn kiểm toán

Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN quy định như sau:

Quyết định kiểm toán

2. Quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vị được kiểm toán và Thành viên đoàn kiểm toán theo thời hạn quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước.

Tại khoản 2 Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 về quyết định kiểm toán như sau:

Quyết định kiểm toán

2. Quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vị được kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán chậm nhất là 03 ngày làm việc và phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký, trừ trường hợp kiểm toán đột xuất.

….

Như vậy, quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vị được kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán chậm nhất là 03 ngày làm việc và phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định kiểm toán, trừ trường hợp kiểm toán đột xuất.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về quyết định kiểm toán năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook