Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Mục lục bài viết

Ban kiểm soát của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ban Kiểm soát là một trong các cơ quan bắt buộc phải có của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, thực hiện các nhiệm vụ mang tính chuyên môn về tài chính, kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Đây là một bộ phận chuyên môn của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Nếu Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý về kinh doanh và nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) thực hiện nhiệm vụ quản lý công việc hằng ngày thì Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về giám sát tài chính, kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Vì vậy, Ban Kiểm soát cũng có các quyền hạn nhất định trong các hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (như tổ chức họp Đại hội thành viên) hay kiến nghị các yêu cầu của Ban Kiểm soát lên Đại hội thành viên.

Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ có 06 quyền và nhiệm vụ, bao gồm:

Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ khi xét thấy cần thiết hoặc Căn cứ vào quyết định của Đại hội thành viên, Căn cứ vào yêu cầu của các thành viên quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ

Các trường hợp xét thấy cần thiết ở đây là các trường hợp liên quan đến hoạt động quản lý, giám sát, thực hiện các quy định của Nhà nước về tài chính, kế toán, cũng như các trường hợp có nghi ngờ (có căn cứ) về việc vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, hoặc của một bộ phận quản lý tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Quyết định của Đại hội thành viên, Căn cứ vào yêu cầu của các thành viên quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ là quyết định hoàn trả vốn thành lập, trích lập các quỹ Căn cứ vào quy định của pháp luật, giảm phí bảo hiểm cho các thành viên trong năm tài chính tiếp Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng quản trị.

Các quyết định này có ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ nên Ban Kiểm soát phải thực hiện nhiệm vụ để xét xem tổ chức bảo hiểm tương hỗ có đủ điều kiện để thực hiện Căn cứ vào quyết định của Đại hội thành viên không.

Hoạt động này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính

Nhiệm vụ chính của Ban Kiểm soát không phải là điều hành, hay quản lý mà là giám sát các vấn đề tài chính, kế toán của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trong đó, đầu tiên là sổ kế toán và báo cáo tài chính.

– Sổ kế toán là những tờ sổ được xây dựng Căn cứ vào mẫu, nhằm ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh liên quan đến tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Nói cách khác, sổ kế toán là sổ ghi lại hoạt động tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, là bằng chứng về hoạt động này của tổ chức bảo hiểm tương hỗ nếu có thanh tra, kiểm tra về vấn đề này.

– Báo cáo tài chính là báo cáo của tổ chức bảo hiểm tương hỗ để cung cấp thông tin về tình hình tài chính của tổ chức đối với các chủ thể quản lý Nhà nước.

Căn cứ vào đó, việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính là một hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Hoạt động này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội thành viên

Tuy Ban Kiểm soát không thuộc quản lý của Hội đồng quản trị, đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn phải phối hợp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đối với hoạt động chung của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Việc thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị giúp còn giúp 02 bộ phận này hoạt động một cách nhất quán hơn so với việc hoạt động độc lập.

Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ được gửi lên Đại hội thành viên, Đại hội thành viên có quyền chấp thuận kiến nghị hoặc không.

Báo cáo Đại hội thành viên về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức bảo hiểm

Do Ban Kiểm soát do Đại hội thành viên bầu ra, nên có trách nhiệm báo cáo Đại hội thành viên về hoạt động giám sát, kiểm tra cũng như các hoạt động tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ:

– Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các nhiệm vụ giám sát nghiệp vụ tài chính)

– Tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các nhiệm vụ giám sát hoạt động kinh doanh của tổ chức bảo hiểm tương hỗ)

– Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức bảo hiểm (kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị).

Các quyền và nhiệm vụ khác Căn cứ vào quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh trong quan hệ với các chủ thể khác nhau, thông qua các điều kiện chủ thể khác nhau.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook