Quyền và nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Trách nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền năm 2022

Quyền và nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền và nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 23. Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, có toàn quyền nhân danh tổ chức bảo hiểm tương hỗ để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên.

Căn cứ vào đó:

– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý bắt buộc của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội thành viên giao phó: quản lý và thực hiện các quyết định liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền của mình, các vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội thành viên (phải biểu quyết) thì Hội đồng quản trị không được phép tự quyết định, mà chỉ được yêu cầu tổ chức Đại hội thành viên bất thường.

– Số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị: Không quá 10 thành viên (cụ thể do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định)

– Thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra bởi Đại hội thành viên, cũng được bãi miễn bởi Đại hội thành viên, thông qua quyết định của Đại hội thành viên (với số lượng thành viên biểu quyết tán thành là tối thiểu ½ số thành viên có mặt tại Đại hội thành viên).

– Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng cụ thể, việc bầu và bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị: Do Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định

– Các chủ thể không được trở thành thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời là kế toán trưởng, thủ quỹ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của họ (nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trách trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật).

Quyền và nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội Đồng quản trị là thành viên của Hội đồng quản trị, đứng đầu Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu ra và là chủ thể có trách nhiệm nhất trong Hội đồng quản trị.

Điều kiện để trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Người có đạo đức nghề nghiệp (khi giữ chức vụ quản lý đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, có sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp trong sạch)

– Người có uy tín (tức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm lâu năm, hoặc đã từng giữ chức vụ quản lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ)

– Kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh bảo hiểm (hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm trong nhiều năm, đã có các thành tựu khi hoạt động)

Hoạt động bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên (do Hội đồng thành viên có thẩm quyền bầu ra thành viên Hội đồng quản trị)

– Chủ tịch Hội đồng quản trị do các thành viên trong Hội đồng quản trị bầu ra

– Việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có sự chấp thuận của Bộ Tài chính (do chủ thể này phải thỏa mãn các yêu cầu nhất định thì tổ chức bảo hiểm tương hỗ mới được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động)

Kiêm nhiệm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức bảo hiểm tương hỗ (trừ trường hợp Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ có quy định khác).

Tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì thành viên được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được uỷ quyền thì các thành viên còn lại chọn một người trong số họ tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quyền và nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị có 06 quyền như sau:

– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (được thảo luận, thông qua thực hiện tại họp Hội đồng quản trị)

– Chủ toạ họp Đại hội thành viên (cũng là chủ thể tổ chức họp Đại hội thành viên)

– Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, văn bản được Hội đồng quản trị thông qua; tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác (Căn cứ vào đó tất cả các nghị quyết, văn bản được Hội đồng quản trị phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị)

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị (kèm Căn cứ vào trách nhiệm thông báo triệu tập với các thành viên Hội đồng quản trị)

– Căn cứ vào dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị (tức giám sát quá trình thực hiện quyết định của các chủ thể chịu quản lý của Hội đồng quản trị)

– Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ và Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quyền và nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook