Quyền dự họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Trách nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền năm 2022

Quyền dự họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền dự họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Họp đại hội thành viên

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 17. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: đại hội thành lập, đại hội thường niên và đại hội bất thường.

Trong đó:

– Đại hội thành lập bao gồm các thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Đại hội thường niên và đại hội bất thường bao gồm tất cả các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (được tổ chức thường niên hoặc bất thường).

Đại hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc quyết định xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng như các hoạt động chính và quan trọng nhất của tổ chức, cần phải có sự chấp thuận của các thành viên, như:

Phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính trong năm tiếp Căn cứ vào; huy động bổ sung vốn; bầu, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các chức danh khác (nếu có) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Họp Đại hội thành viên bao gồm:

– Họp Đại hội thành viên sáng lập: Cuộc họp được tổ chức sau 03 tháng kể từ khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, giữa các thành viên sáng lập, thảo luận về điều lệ tổ chức hoặc cơ cấu tổ chức, quản lý của tổ chức.

– Họp Đại hội thường niên: Cuộc họp được tổ chức sau 03 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính (31/12) hàng năm, để thảo luận về các vấn đề chung, tổng kết, nội dung về hoạt động phát triển, định hướng trong năm tài chính tiếp Căn cứ vào của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Họp Đại hội bất thường: Cuộc họp được tổ chức bất thường bởi Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát do 1/3 số thành viên của tổ chức yêu cầu hoặc 01/3 số thành viên của tổ chức yêu cầu hoặc do có các vấn đề cấp bách vượt quá quyền hạn giải quyết của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Quyền dự họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền dự họp đại hội thành viên

Khái niệm quyền dự họp Đại hội thành viên

Tất cả các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều có quyền dự họp Đại hội thành viên, trừ trường hợp họp Đại hội thành viên sáng lập thì chỉ có thành viên sáng lập (các thành viên đã ký cam kết mua bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trước khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động) có quyền dự họp Đại hội thành viên.

Quyền dự họp Đại hội thành viên thể hiện tư cách chủ sở hữu đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ của các thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Các thành viên đã góp vốn để tổ chức được hoạt động, thì cũng có quyền được giám sát, quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Các chủ thể này không trực tiếp quản lý như Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hay Giám đốc (Tổng Giám đốc) mà thông qua quyết định chung của Đại hội thành viên sau các cuộc họp Đại hội thành viên. Do đó, việc tham dự Đại hội thành viên của người không chỉ là quyền đơn thuần của thành viên mà còn tác động đến tư cách chủ thể của các thành viên.

Quyền dự họp Đại hội thành viên làm phát sinh ra các nghĩa vụ của người triệu tập Đại hội thành viên, như thông báo triệu tập cho các thành viên, xem xét kiến nghị của các thành viên (ít nhất 1/3 thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ yêu cầu hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát tổ chức họp Đại hội bất thường, thì nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 1/3 tổng số thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội thành viên).

Chủ thể có quyền được dự họp Đại hội trong trường hợp chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Trường hợp chuyển nhương hợp đồng bảo hiểm là trường hợp mà thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ chuyển nhượng quyền và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm tương hỗ cho một chủ thể khác. Khi hoàn thành chuyển nhượng, chủ thể nhận chuyển nhượng trở thành thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ (nếu thỏa mãn đủ các điều kiện thành viên) và thành viên ban đầu mất tư cách thành viên. Trong trường hợp này:

– Nếu hợp đồng chuyển nhượng được hoàn trong thời gian từ ngày lập danh sách thành viên đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội thành viên, chủ thể có quyền dự họp Đại hội thành viên là bên nhận chuyển nhượng.

– Nếu hợp đồng chuyển nhượng được hoàn thành giao kết sau khi khai mạc cuộc họp thì chủ thể có quyền dự họp là thành viên ban đầu (bên chuyển nhượng)

Hình thức dự họp Đại hội thành viên

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ có quyền lựa chọn hình thức dự họp Đại hội thành viên:

– Ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội thành viên

– Trực tiếp tham dự (đối với tổ chức thì người đại diện Căn cứ vào pháp luật của tổ chức tham dự cũng được coi là trực tiếp tham dự)

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quyền dự họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook