Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

thi hành án dân sự

Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó:

– Công ty bảo hiểm tương hỗ là công ty được thành lập theo Luật bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tương hỗ được thành lập khi đã nhận được giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi xin giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải ký thỏa thuận để phục vụ cho việc thành lập công ty bảo hiểm lẫn nhau.

– Duy trì hoạt động của công ty bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên của công ty bảo hiểm tương hỗ trả cho công ty bảo hiểm tương hỗ

– Mục đích thành lập tổ chức là hỗ trợ và giúp đỡ các tổ chức bảo hiểm lẫn nhau: Khác với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm được công ty ngắn hạn và nước ngoài. chi nhánh, công ty bảo hiểm tương hỗ không được thành lập để kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động  bảo hiểm. , được tạo ra để hỗ trợ các thành viên của tổ chức. Trong chức năng này, các tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các hiệp hội nghề nghiệp hơn là các công ty và công ty con nước ngoài.

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 3 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có 06 quyền sau:

Tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là một trong các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Tuy mục đích thành lập không chỉ để thu lợi (mà là hỗ trợ các thành viên), nhưng tổ chức bảo hiểm tương hỗ vẫn tham gia kinh doanh bảo hiểm với tư cách một pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức.

– Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất

– Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

– Giám định tổn thất

– Quản lý quỹ và đầu tư vốn: Quản lý Quỹ thu từ phí bảo hiểm của bên mua bảo hiểm, thực hiện đầu tư tăng lợi nhuận từ Quỹ

– Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm

– Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình

Do tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân nên có quyền sở hữu đối với một khối tài sản riêng. Mà quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.

– Quyền sử dụng: Là quyền sử dụng tài sản của mình nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hưởng lợi ích, không trái với đạo đức chung của xã hội

– Quyền chiếm hữu: Là quyền nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với tài sản

– Quyền định đoạt: Là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản

Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Quyết định về mức phí bảo hiểm mà thành viên của tổ chức phải đóng góp; nhận hoặc từ chối nhận bảo hiểm theo quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Do thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu của tổ chức vừa là bên mua bảo hiểm nên tổ chức bảo hiểm tương hỗ với tư cách là bên nhận bảo hiểm, phải quyết định mức phí bảo hiểm mà thành viên của tổ chức phải đóng góp (các thành viên chấp thuận mức phí này thông qua hoạt động tham gia làm thành viên).

Đồng thời dựa trên Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ, và quyền của bên nhận bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ có quyền nhận hoặc từ chối bảo hiểm theo trường hợp quy định trong Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ theo Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Cũng do tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân nên phải tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn và tài sản của mình. Điều đó cũng dẫn đến quyền quyết định  việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng tự mình quyết định phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của tổ chức, mà phải dựa vào các trường hợp mà Điều lệ tổ chức quy định. Nếu Điều lệ không quy định mà pháp luật quy định thì vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp Điều lệ trái quy định của pháp luật thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chủ động lựa chọn nghiệp vụ bảo hiểm, địa bàn hoạt động, quy mô và cơ cấu tổ chức phù hợp

Với tư cách là chủ thể kinh doanh bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ không thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm, thay vào đó, phải lựa chọn nghiệp vụ bảo hiểm, địa bàn hoạt động, quy mô và cơ cấu phù hợp để hoạt động tương ứng với mức phí thành viên đóng và khả năng duy trì tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Các quyền này là các quyền dựa trên tư cách chủ thể của tổ chức bảo hiểm tương hộ trong các quan hệ khác nhau, ví dụ, quan hệ giữa bên tái bảo hiểm và bên nhận tái bảo hiểm, quan hệ giữa tổ chức với tổ chức khác,…

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook