Quy hoạch vùng có cần phải dựa trên điều kiện tự nhiên của vùng đó hay không?

Quy hoạch vùng có cần phải dựa trên điều kiện tự nhiên của vùng đó hay không?

Quy hoạch vùng có cần phải dựa trên điều kiện tự nhiên của vùng đó hay không?

Quy hoạch vùng có cần phải dựa trên điều kiện tự nhiên của vùng đó hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 37/2019/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Nội dung quy hoạch vùng

Quy hoạch vùng bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của vùng:

a) Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của vùng;

b) Hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội; tài nguyên thiên nhiên, môi trường; hệ thống đô thị, nông thôn; kết cấu hạ tầng; liên kết nội vùng, liên kết vùng với khu vực và quốc tế; các nguồn lực của vùng đã và đang được khai thác, các tiềm năng chưa được khai thác; các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng;

c) Vị thế, vai trò của vùng đối với quốc gia;

đ) Các vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch vùng.”

Theo đó, trong nội dung quy hoạch vùng sẽ có các nội dung thực hiện như:

– Phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của vùng:

+ Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của vùng;

+ Hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội; tài nguyên thiên nhiên, môi trường; hệ thống đô thị, nông thôn; kết cấu hạ tầng; liên kết nội vùng, liên kết vùng với khu vực và quốc tế;

+ Các nguồn lực của vùng đã và đang được khai thác, các tiềm năng chưa được khai thác; các nguy cơ và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn vùng;

+ Vị thế, vai trò của vùng đối với quốc gia;

+ Các vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch vùng.

Như vậy, quy hoạch vùng sẽ phải thực hiện theo các nội dung trên trong đó có việc phải xem xét về vị trí địa lý cũng như điều kiện tự nhiên của vùng để có thể triển khai quy hoạch.

Quy hoạch vùng dựa trên những ngành có lợi thế của vùng được quy định ra sao?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 37/2019/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Nội dung quy hoạch vùng

3. Phương hướng phát triển ngành có lợi thế của vùng:

a) Xác định ngành có lợi thế và mục tiêu phát triển;

b) Tổ chức không gian phát triển ngành có lợi thế;

c) Đề xuất giải pháp phát triển ngành có lợi thế.

Theo quy định trên, thì phương hướng phát triển ngành có lợi thế của vùng được quy định như sau:

+ Xác định ngành có lợi thế và mục tiêu phát triển;

+ Tổ chức không gian phát triển ngành có lợi thế;

+ Đề xuất giải pháp phát triển ngành có lợi thế.

Như vậy, quy hoạch vùng dựa trên những ngành có lợi thể của vùng là sẽ thực hiện theo những phương hướng trên.

Việc lựa chọn và phân bố nguồn lực phát triển trên lãnh thổ vùng trong quy hoạch vùng được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 37/2019/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Nội dung quy hoạch vùng

4. Phương án phát triển, sắp xếp, lựa chọn và phân bố nguồn lực phát triển trên lãnh thổ vùng:

a) Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển các dự án quan trọng cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia trên lãnh thổ vùng;

b) Xây dựng và lựa chọn phương án phát triển không gian vùng gồm các hành lang phát triển, các khu vực khuyến khích phát triển; xác định nguyên tắc tổ chức, quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn trong vùng;

c) Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá của vùng trong thời kỳ quy hoạch;

d) Định hướng phân bổ nguồn lực trên lãnh thổ vùng phù hợp với phương án phát triển không gian vùng;

đ) Đề xuất phương án tổ chức liên kết không gian vùng, cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên tỉnh.”

Có thể thấy rằng phương án phát triển, sắp xếp, lựa chọn và phân bố nguồn lực phát triển trên lãnh thổ vùng:

+ Sắp xếp và tổ chức không gian phát triển các dự án quan trọng cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia trên lãnh thổ vùng;

+ Xây dựng và lựa chọn phương án phát triển không gian vùng gồm các hành lang phát triển, các khu vực khuyến khích phát triển; xác định nguyên tắc tổ chức, quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn trong vùng;

+ Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và các khâu đột phá của vùng trong thời kỳ quy hoạch;

+ Định hướng phân bổ nguồn lực trên lãnh thổ vùng phù hợp với phương án phát triển không gian vùng;

+ Đề xuất phương án tổ chức liên kết không gian vùng, cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên tỉnh.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quy hoạch vùng có cần phải dựa trên điều kiện tự nhiên của vùng đó hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook