Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm năm 2022

Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 2022

Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Cá nhân, tổ chức phải đạt đủ các điều kiện nhất định để đảm bảo khả năng thực hiện các hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, mỗi cá nhân, tổ chức là đại lý bảo hiểm thì phải thỏa mãn các điều kiện nhất định để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thường lập Quỹ dự trữ, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Vậy, các Quỹ này là gì và mục đích thành lập như thế nào? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về vấn đề này.

Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ dự trữ

Quỹ dự trữ khác

Quỹ dự trữ khác của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không phải là doanh nghiệp bảo hiểm. Mục đích thành lập các quỹ này cũng nhằm bổ sung điều lệ và bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các quỹ dự trữ khác cũng được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trích từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) theo quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, các quỹ dự trữ này và mức trích quỹ phải được quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp, đảm bảo có căn cứ cho các quỹ này tồn tại và minh bạch trong hoạt động thu, sử dụng quỹ.

Quỹ dự trữ bắt buộc

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đều phải lập quỹ dự trữ bắt buộc. Quỹ dự trữ bắt buộc để bổ sung vốn điều lệ và bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Theo đó, Quỹ dự trữ bắt buộc có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, các trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung vốn điều lệ và thanh toán trong các trường hợp các khoản khác của doanh nghiệp như quỹ dự phòng đã được sử dụng hết.

Quỹ dự trữ bắt buộc được trích hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này do Chính phủ quy định.

Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Khác với Quỹ dự trữ (bắt buộc hoặc quỹ dự trữ khác), Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là quỹ được thành lập để bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản hoặc mất khả năng thanh toán,

Có nghĩa là nếu Quỹ dự trữ được thành lập để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp thì Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được thành lập để đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm (khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm).

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được trích lập theo tỷ lệ phần trăm trên phí bảo hiểm áp dụng đối với tất cả hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là một quỹ bắt buộc và căn cứ để xác định Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là hợp đồng bảo hiểm, cũng như tỷ lệ trích lập được các bên doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra và bên mua bảo hiểm chấp thuận.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook