Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch năm 2023 (Phần 2)

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc Sở Du lịch thực hiện kiểm soát hành chính,  chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Trong đó, hoạt động thanh tra hành chính bao gồm thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

Việc đánh giá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra được quy định tại khoản 7 Điều 71 Nghị định 38/2021/ND-CP.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Quy định trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11:

 • • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • • Thông báo không đúng quy định cho cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • • Thông tin không đúng  với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật  tại các cơ sở  du lịch, vui chơi, dịch vụ giải trí và tại các nhà hàng không bán vé  biểu diễn nghệ thuật một cảnh.
 • • Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật,  cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;
 • • Xóa, sửa chữa, bổ sung  thay đổi nội dung  văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật;
 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các cuộc thi, lễ hội các loại hình nghệ thuật biểu diễn để phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan, tổ chức;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại các cơ sở du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ và nhà hàng không bán vé  biểu diễn nghệ thuật.
 • Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật sau khi đã bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội biểu diễn nghệ thuật.
 • Sử dụng nghệ sĩ trong thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ biểu diễn để  biểu diễn nghệ thuật.

– Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12:

 • Khai man hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu;
 • Khai man trong việc yêu cầu cấp giấy tờ chứng thực việc tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài;
 • Báo cáo không đúng với cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của cuộc thi người đẹp và người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu không đúng nội dung trong văn bản phê duyệt;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định về thi hoa hậu, người mẫu theo chỉ đạo nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 • Không thu hồi danh hiệu đã trao cho người đoạt giải người đẹp, người mẫu khi có văn bản đề nghị thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu theo quy định;
 • Sử dụng danh hiệu, giải thưởng của các cuộc thi người đẹp, người mẫu sau khi bị thu hồi hoặc sau khi có quyết định hủy kết quả cuộc thi, lễ hội;
 • Sử dụng danh hiệu của người đoạt giải trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu ở nước ngoài chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
 • Tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài mà không có xác nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

– Khoản 1 Điều 13:

 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định;
 • Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

– Điều 14: Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

– Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15: Tất cả các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trừ:

 • Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định;
 • Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường của tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh;
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 16:

 • Treo hoặc hiển thị hình ảnh, hình ảnh, lịch hoặc các đối tượng khác có nội dung khiêu dâm hoặc đồi trụy nhưng không đủ nghiêm trọng để dẫn đến trách nhiệm hình sự; Kích động bạo lực trong các cơ sở dịch vụ hộp đêm, cơ sở  dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng phục vụ hoặc địa điểm của các hoạt động văn hóa và các doanh nghiệp dịch vụ văn hóa công cộng và khác;
 • Tổ chức các hoạt động bên ngoài khe thời gian từ 8 giờ sáng đến 12 giờ tối,
 • Bán hoặc phân phối các bức tranh, hình ảnh và các sản phẩm văn hóa khác với nội dung khiêu dâm hoặc đồi trụy, nhưng không làm phát sinh việc truy tố hình sự; kích động bạo lực; lây lan các tệ nạn xã hội; Không phù hợp với phong tục và truyền thống văn hóa Việt Nam tốt hoặc có nội dung là chủ đề của quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu thông, thu hồi, tịch thu hoặc hủy diệt bởi một cơ quan có thẩm quyền.

– Khoản 1 và khoản 2 Điều 17:

 • Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức các cuộc thi mỹ thuật theo quy định;
 • Tiến hành cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định;
 • Không gửi báo cáo kết quả cuộc thi nghệ thuật đến cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định;
 • Khai man trong hồ sơ xin cấp phép sao chép tác phẩm nghệ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc trong hồ sơ xin cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc trong hồ sơ cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc tài liệu công bố tổ chức các cuộc thi sáng tạo tác phẩm nghệ thuật.
 • Tổ chức cuộc thi tạo ra tác phẩm nghệ thuật không phù hợp với nội dung quảng cáo;
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung giấy phép triển lãm nghệ thuật, giấy phép sao chép tác phẩm nghệ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ hoặc giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc giấy phép tổ chức trại  điêu khắc.

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 18:

 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan về việc tổ chức các chiến dịch sáng tạo, trại sáng tạo, cuộc thi, lễ hội tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định;
 • Không thông báo lại trong trường hợp có sửa đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo theo đúng quy định;
 • Không thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan về việc xuất khẩu tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài để tham gia các cuộc thi, lễ hội theo quy định;
 • Khai báo sai lệch trong đơn xin cấp phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài không đúng nội dung ghi trong giấy phép;
 • Không làm thủ tục cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định.

– Khoản 1, 2 và 3 Điều 19:

 • Không thông báo cho cơ quan công quyền có thẩm quyền về việc tổ chức triển lãm;
 • Không thông báo lại trong trường hợp có sửa đổi nội dung ghi trong văn bản thông báo theo đúng quy định;
 • Khai báo sai lệch trong đơn xin cấp phép tổ chức triển lãm.
 • Sửa chữa, xóa bỏ hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép tổ chức triển lãm.
 • Tổ chức triển lãm tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép
 • Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra nước ngoài trưng bày không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
 • Không làm thủ tục cấp lại giấy phép triển lãm tại Việt Nam theo quy định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xử phạt vi phạm hành chính thẩm định thẩm quyền của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook