Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023 (Phần 2)

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện và được ngân hàng giám sát xác nhận; việc xác nhận giá trị tài sản ròng đối với quỹ thành viên do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện. Việc xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân theo các nguyên tắc dưới đây:

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

1. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Trong trường hợp chứng khoán niêm yết, giá chứng khoán được xác định bằng giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần đây nhất trước ngày định giá cho mục đích đăng ký giao dịch.

– Đối với tài sản thuộc loại chứng khoán niêm yết nêu trên nhưng chưa được giao dịch quá 15 ngày kể từ ngày định giá hoặc không phải là chứng khoán niêm yết như quy định trên thì việc định giá tài sản phải được tiến hành theo thủ tục và phương pháp được nêu trong Điều lệ Quỹ Đầu tư Chứng khoán để xác định giá trị tài sản.

Quy trình và phương pháp định giá phải được ngân hàng giám sát, cũng như Ban đại diện Quỹ Đầu tư Chứng khoán và Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chứng khoán phê duyệt. Các thực thể liên quan đến việc định giá tài sản phải độc lập với cả công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng giám sát.

– Tài sản tiền mặt, bao gồm cổ tức và lãi, được tính dựa trên giá trị được ghi trong sổ kế toán tại thời điểm quy định.

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai định kỳ, theo quy định tại khoản 1 Điều 124 của Luật Chứng khoán.

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

2. Quy định trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ

Theo khoản 4 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC, trách nhiệm của Công ty quản lý quỹ bao gồm:

– Việc xác định giá trị tài sản ròng, đề cập đến giá trị tài sản ròng trên giấy chứng nhận quỹ của quỹ trải qua quá trình đóng cửa định kỳ, xảy ra ít nhất một lần trong một tuần.

– Việc xác định giá trị tài sản ròng, liên quan đến giá trị tài sản ròng trên giấy chứng nhận quỹ mở cửa vào ngày giao dịch và được đảm bảo sẽ được xác định ít nhất một lần trong một tuần.

– Việc xác định giá trị tài sản ròng, biểu thị giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, cũng như giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ của ETF, được thực hiện hàng ngày.

Việc xác nhận giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ phải được thực hiện bởi ngân hàng giám sát. Xác nhận này có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng cách truy xuất thông tin thông qua hệ thống thông tin điện tử của ngân hàng giám sát, theo sự chấp thuận của công ty quản lý quỹ.

Giá trị tài sản ròng quy định được yêu cầu phải được công bố trên các trang thông tin điện tử của cả công ty quản lý quỹ và Sở giao dịch chứng khoán. Việc công bố giá trị tài sản ròng cho nhà đầu tư dự kiến sẽ diễn ra vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày định giá. Thông tin về giá trị tài sản ròng được trình bày theo định dạng xác định tại Phụ lục XXIV được ban hành trong Thông tư này.

Công ty quản lý quỹ hoặc nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tính giá trị tài sản ròng tham chiếu đã được công ty quản lý quỹ ủy quyền. Tính toán này được thực hiện dựa trên giá thị trường của chứng khoán có cấu trúc, xem xét giao dịch gần đây nhất được thực hiện. Điều quan trọng cần lưu ý là iNAV chỉ đóng vai trò là giá trị tham chiếu và không xác định giá giao dịch. iNAV được cập nhật với tần suất tối thiểu cứ sau 15 giây và được tiết lộ trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ hoặc hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ được ngân hàng giám sát ủy quyền xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ và giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ. Trong trường hợp này, cả công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát phải thiết lập cơ chế và thủ tục đối chiếu, rà soát, kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính toán chính xác việc xác định giá trị tài sản ròng, phù hợp với Điều lệ Quỹ, sổ tay định giá và quy định pháp luật.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, ngân hàng giám sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ kịp thời điều chỉnh hoặc ngược lại trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát (trong trường hợp ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai, bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giá trị tài sản ròng của quỹ giảm xuống dưới 30 tỷ đồng, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đề xuất phương án khắc phục.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook