Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán năm 2023 (Phần 1)

Xử phạt như thế nào đối với công ty không hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện và được ngân hàng giám sát xác nhận; việc xác nhận giá trị tài sản ròng đối với quỹ thành viên do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện. Việc xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân theo các nguyên tắc dưới đây:

1. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Trong trường hợp chứng khoán niêm yết, giá chứng khoán được xác định bằng giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần đây nhất trước ngày định giá cho mục đích đăng ký giao dịch.

– Đối với tài sản thuộc loại chứng khoán niêm yết nêu trên nhưng chưa được giao dịch quá 15 ngày kể từ ngày định giá hoặc không phải là chứng khoán niêm yết như quy định trên thì việc định giá tài sản phải được tiến hành theo thủ tục và phương pháp được nêu trong Điều lệ Quỹ Đầu tư Chứng khoán để xác định giá trị tài sản.

Quy trình và phương pháp định giá phải được ngân hàng giám sát, cũng như Ban đại diện Quỹ Đầu tư Chứng khoán và Đại hội Nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chứng khoán phê duyệt. Các thực thể liên quan đến việc định giá tài sản phải độc lập với cả công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng giám sát.

– Tài sản tiền mặt, bao gồm cổ tức và lãi, được tính dựa trên giá trị được ghi trong sổ kế toán tại thời điểm quy định.

Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai định kỳ, theo quy định tại khoản 1 Điều 124 của Luật Chứng khoán.

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

2. Trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng của Công ty quản lý quỹ.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC, trách nhiệm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng của nhiều chứng chỉ ETF và giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ thuộc về công ty quản lý quỹ.

Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định bằng cách trừ tổng nợ phải trả của quỹ vào tổng giá trị tài sản của quỹ.

Tổng giá trị tài sản được xác định dựa trên giá thị trường hoặc giá trị hợp lý của tài sản (nếu giá thị trường không có sẵn).

Tổng nợ phải trả của quỹ bao gồm các khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán tính đến ngày gần đây nhất trước ngày định giá.

Giá trị tài sản ròng được làm tròn lên theo quy định trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Bất kỳ số dư nào do làm tròn giá trị tài sản ròng của quỹ đều được hạch toán trong quỹ.

Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này và quy định nội bộ tại sổ tay định giá hoặc được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản. Bất động sản phải được định giá tối thiểu một lần trong năm;

– Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ bằng giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành;

– Giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF bằng giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho tổng số lô chứng chỉ quỹ.

Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

3. Quy định nội dung xây dựng sổ tay định giá của Công ty quản lý quỹ.

Theo Khoản 2 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định Công ty quản lý quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm tối thiểu những nội dung sau:

– Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá. Các tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;

– Nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá tài sản của quỹ. Các nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ quỹ.

Sổ tay định giá, danh sách tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phải được Ban đại diện quỹ phê duyệt và cung cấp cho ngân hàng giám sát để giám sát việc tính toán giá trị tài sản ròng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về xác định giá trị ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook