Quy định về vi phạm sản xuất phim năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về vi phạm sản xuất phim

Quy định về vi phạm sản xuất phim

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Tính pháp lý của Nghị định 158/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Trong đó, có quy định về các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về sản xuất phim.

1. Hình thức xử phạt chính

Phạt tiền là hình thức xử phạt chính trong đó, tổ chức cá nhân phải bỏ ra một khoản vật chất để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền với hành vi vi phạm của mình. Đối từng lĩnh vực cụ thể có mức tiền phạt tối đa khác nhau.

1.1 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 • Hành vi bị áp dụng: Đối với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.

So với quy định về mức phạt đối với hành vi tương tự tại Nghị định 158/2013/ND-CP thì có sự khác biệt vì Nghị định 38/2021/ND-CP không quy định về hành vi này. Với hành vi này, có thể hiểu như sau, các cá nhân, tổ chức đã được cấp giấy phép hợp tác, thành lập liên doanh sản xuất phim và cung cấp dịch vụ sản xuất phim,

nhưng sau khi cơ quan nhà nước kiểm tra, thanh tra phát hiện có dấu hiệu “lừa đảo”, cụ thể: khai báo không trung thực trong đơn (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011) hoặc văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có sự khác biệt về thực tế sản xuất và nội dung giấy phép .

Đối với hành vi này, mức phạt đối với cá nhân là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và nếu áp dụng cho tổ chức là 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Về cơ bản, đối với các hành vi vi phạm, mức phạt trung bình là 7.500.000 đồng đối với cá nhân và 15.000.000 đồng đối với tổ chức.

Quy định về vi phạm sản xuất phim

1.2 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

– Hành vi bị áp dụng: Đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim.
 • Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà theo quy định của pháp luật phải được sự đồng ý của người đó nhưng không được sự đồng ý của người đó.

So với quy định về hành vi tương tự tại Nghị định 158/2013/ND-CP thì có sự khác biệt vì Nghị định 38/2021/ND-CP quy định mức xử phạt nhẹ hơn đối với 02 hành vi này là mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. đồng. Việc tăng mức phạt này đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải điều chỉnh hành vi cho phù hợp và như trên, tùy theo tính chất hành vi, mức phạt là mức trung bình chung, cá nhân là 30.000.000 đồng và tổ chức là 60.000.000 đồng.

1.3 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

– Hành vi bị áp dụng: Đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu trưng dân tộc, đất nước; xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; làm phương hại đến chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; kích động bạo lực; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự vào phim đã được phép phổ biến.
 • Thêm, bớt làm thay đổi nội dung phim đã được phép phổ biến.

Về cơ bản, quy định này không thay đổi nhiều so với Nghị định 153/2018/ND-CP gộp điểm b và c khoản 1 Điều 4 thành điểm a khoản 1 Điều 6, trong đó nêu rõ “các khía cạnh sau: “Cấm sản phẩm quảng cáo” mang tính chất phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu tượng của dân tộc, đất nước; bóp méo sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xâm phạm chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc.

Đồng thời, loại bỏ khỏi mức phạt này hành vi “Cung cấp dịch vụ sản xuất phim hoặc hợp tác, liên doanh sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim, hợp tác, liên doanh sản xuất phim”. ” một hành vi vi phạm có thể bị phạt mức cao hơn.

Quy định về vi phạm sản xuất phim

1.4 Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

– Hành vi áp dụng: Đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Sản xuất phim có nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, trừ trường hợp xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.
 • Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã hội; hủy hoại môi trường sinh thái; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.
 • Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng thẩm định phim, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim; không tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều khoản này loại bỏ hành vi vi phạm “Cung cấp dịch vụ sản xuất phim hoặc hợp tác, liên doanh sản xuất phim không có giấy phép” từ mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Về cơ bản, giữ đúng tinh thần Nghị định 158/2013/ND-CP và nếu vi phạm, tổ chức sẽ bị phạt 70.000.000 đồng và cá nhân 35.000.000 đồng tính trên mức trung bình chung của khung.

1.5 Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

– Hành vi áp dụng: Đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim hoặc cung cấp dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim;
 • Hợp tác, liên doanh sản xuất phim hoặc cung cấp dịch vụ sản xuất phim mà không có giấy phép;
 • Sản xuất phim có nội dung phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu trưng dân tộc, đất nước; xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; làm phương hại đến chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim của cơ sở sản xuất phim khác.

Quy định này sửa đổi hoàn toàn Nghị định 138/2015/ND-CP trước đây chỉ áp dụng cho hành vi sản xuất phim có nội dung đồi trụy nhưng nay liên quan đến những hành vi nghiêm trọng hơn, gắn với quyền của các tổ chức khác, đến cá nhân và vấn đề quốc gia.

Đối với hành vi hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim thì mức phạt thay đổi từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với hành vi hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim không có giấy phép, mức phạt sẽ tăng từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Để sản xuất những bộ phim có nội dung phỉ báng, xúc phạm các giá trị biểu tượng của dân tộc, đất nước; bóp méo sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; làm xói mòn chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; tệ nạn đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự,

được phát triển từ việc “sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tuyên truyền tệ nạn xã hội, hủy hoại môi trường sinh thái, không phù hợp với nguyên tắc “phong tục, truyền thống văn hóa Việt Nam” và “Sản xuất phim có nội dung đồi trụy”, ban đầu kết hợp với 02 mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và 40.000.000 đồng đến 50.000 đồng, 000 đồng đến 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Bổ sung hành vi sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim của cơ sở sản xuất phim khác. Quy định này được phát triển từ luật của Nghị định trước đây “Luật chuyển nhượng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất và cung cấp dịch vụ sản xuất phim”.

Hành vi chuyển đổi chuyển nhượng giấy phép hợp tác sản xuất trong liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim với hình phạt tước quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng đến 24 tháng. Trong bài viết này, mức phạt áp dụng cho bên nhận quyền hoặc bên được cấp phép.

1.6 Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

– Hành vi áp dụng:

 • Đối với hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim..

Việc cho phép người hoặc tổ chức khác sử dụng Giấy phép có thể được hiểu là việc “chuyển nhượng” hoặc “bán” Giấy phép. Quy định này cũng được phát triển từ đạo luật của Nghị định trước đây “Luật chuyển nhượng giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim”.

Hành vi chuyển đổi chuyển đổi giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim bị phạt tước quyền sử dụng giấy phép từ 12 tháng đến 24 tháng, khác biệt là phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng áp dụng cho đảng chuyển nhượng quyền, cho người khác sử dụng giấy phép của mình và là điểm mới của Nghị định 38/2021/ND-CP.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về vi phạm sản xuất phim

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook