Quy định về vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn năm 2023

Các loại kế hoạch tuần tra, kiểm soát trong giao thông đường thủy

Quy định về vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

Quy định về vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020, đã hết hiệu lực. Nghị định 158/2013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Phần giới thiệu Nghị định 38 có quy định chi tiết về vấn đề văn hóa, quảng cáo, trong đó có quy định về các biện pháp xử phạt chính và biện pháp khắc phục đối với hành vi vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật.

Nội dung:

Điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định về việc xử lý hành vi vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, những hành vi bị xử phạt hành chính tương ứng với hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

1. Quy định về mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn.

1.1 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

  1. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không lưu trữ theo quy định.

Khoản 2 Điều 21 Nghị định 144/2020/ND-CP quy định việc nộp lưu chiểu được thực hiện trong trường hợp lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật vì mục đích thương mại. Theo đó, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ ít nhất 10 ngày trước khi phát hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật vì mục đích thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

– Bản ghi âm, ghi hình của các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật phải nộp hồ sơ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Bản ghi âm, ghi hình của tổ chức, cá nhân ở địa phương là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng liên quan đến nghệ thuật biểu diễn; Tổ chức, cá nhân đăng ký mua bán bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật phải nộp cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ chức, cá nhân gửi tờ khai hồ sơ (theo mẫu số 12 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 144/2020/ND-CP) kèm theo 02 bản ghi âm, ghi hình trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm nộp bản ghi âm hoặc ghi hình là thời điểm cơ quan công quyền có thẩm quyền nhận và lưu trữ bản ghi âm hoặc ghi hình.

Như vậy, hành vi phổ biến bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại mà không đặt cọc sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, gấp đôi so với Nghị định 158/2013/ND-CP (Điểm c Khoản 1 Điều 10), phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: … c) Không nộp bản ghi âm, ghi hình ca múa, sân khấu;

  1. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

Như đã nói ở trên, việc lưu chiểu chỉ áp dụng với bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại. Tổ chức, cá nhân nộp lưu chiểu ít nhất 10 ngày trước khi lưu hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu; tổ chức kho lưu giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 24 tháng và thực hiện thanh lọc hoặc thanh lý sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Cá nhân, tổ chức nộp bản ghi âm, ghi hình nào để lưu chiểu tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chịu trách nhiệm về tính trùng khớp kể cả nội dung và hình thức với bản ghi âm, ghi hình lưu hành trên thực tế. Trường hợp vi phạm thì chịu mức phạt tiền như trên.

Quy định về vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

1.2 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

Bản ghi âm, ghi hình đang lưu hành đã có quyết định đình chỉ lưu hành hoặc buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. Khoản 4 Điều 13 Nghị định 38/2021/ND-CP quy định phổ biến bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Quyết định đình chỉ lưu hành và buộc tiêu hủy là văn bản hành chính do cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ban hành nhằm ngăn chặn việc phổ biến rộng rãi bản ghi âm, ghi hình trong cộng đồng đồng bào.

Trường hợp cá nhân, tổ chức cố ý vi phạm việc lưu hành bản ghi âm, ghi hình và đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ lưu hành hoặc buộc tiêu hủy, trừ hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình, hình ảnh có nội dung xuyên tạc lịch sử; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; Xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

  1. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là một trong những quyền hiến định, quy định tại Khoản 4, Điều 15, Hiến pháp năm 2013: Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân phát hành mà lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Quy định về vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

1.3 Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với hành vi phổ biến bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại; Sử dụng trang phục, lời nói, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Nội dung kích động bạo lực; tác động tiêu cực đến quan hệ đối ngoại; Sử dụng trang phục, lời nói, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; Tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội là những nội dung bị cấm lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam do tác động quá mức đến cộng đồng.

Đối với hành vi phát sóng bản ghi âm, ghi hình có nội dung nêu trên, mức phạt tiền mà cá nhân, tổ chức phải chịu từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

1.4 Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với hành vi phổ biến bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Việt Nam là nước nhìn vào lịch sử dân tộc, bảo vệ thành tựu cách mạng, đặt độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc lên hàng đầu. Đồng thời, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền bảo vệ các vị lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân là điều mà Hiến pháp Việt Nam ghi nhận trong mọi giai đoạn lịch sử.

Nếu bạn phát tán các bản ghi âm hoặc ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; Nếu xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân sẽ bị phạt từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook