Quy định về vi phạm hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh năm 2023

Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Quy định về vi phạm hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

Quy định về vi phạm hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

Nghị định 38/2021/ND-CP (Nghị định 38) về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2020 đã hết hiệu lực.

Nghị định 158/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Việc đưa ra Nghị định 38 có quy định chi tiết về vấn đề văn hóa, quảng cáo, trong đó có quy định về các biện pháp xử phạt chủ yếu và biện pháp xử lý vi phạm pháp luật. Quy định về hoạt động của văn phòng đại diện công ty điện ảnh

Nội dung:

Điều 10, Nghị định 38/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định về việc xử lý hành vi vi phạm hành chính về hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh như sau:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép;

b) Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định;

b) Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài mà không có văn bản chấp thuận theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam hoặc tước quyền sử dụng văn bản chấp thuận đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Văn phòng đại diện là một khái niệm pháp lý, được quy định như sau tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện cho người đại diện theo ủy quyền cho lợi ích kinh doanh của công ty và bảo vệ những quyền lợi đó.

Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng thương mại của công ty. Như vậy, việc thành lập văn phòng đại diện đáp ứng được yêu cầu của rất nhiều hoạt động kinh doanh. Mặc dù không thể thực hiện chức năng kinh doanh nhưng cô ấy có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành mà cô ấy hoạt động.

Mục 4 Luật Điện ảnh 2006 quy định rõ: Cơ sở chiếu phim là cơ sở do tổ chức, cá nhân thành lập, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, phát hành, trình chiếu phim theo quy định của Luật này và các quy định khác. pháp luật. Như vậy, văn phòng đại diện của cơ sở chiếu phim là nơi cung cấp và giải quyết các vấn đề, trừ các vấn đề liên quan đến sản xuất phim, phát hành phim, phát sóng phim theo quy định của pháp luật điện ảnh và các quy định khác có liên quan.

Quy định về vi phạm hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

1. Quy định về mức phạt tiền với các hành vi vi phạm về hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh.

1.1 Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

  1. Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam không đúng nội dung ghi trong giấy phép.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Điện ảnh năm 2006, việc thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và phải được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Thể thao. Du lịch. lịch. Việc cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam chỉ được công nhận khi cơ sở rạp chiếu phim nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 54/2010/ND-CP.

Theo đó, cơ sở điện ảnh nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải có thời gian hoạt động ít nhất 01 năm kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký pháp lý công ty tại nước mà cơ sở điện ảnh có quốc tịch. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi năm 2009) và các hồ sơ sau:

– Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được cơ sở điện ảnh nước ngoài tồn tại và hoạt động trong năm tài chính gần nhất.

– Bản sao Điều lệ hoạt động của cơ sở chiếu phim nước ngoài.

Các giấy tờ trên phải được dịch sang tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước nơi cơ sở làm phim xin mở văn phòng đại diện chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép; Trường hợp không cấp giấy phép phải có tài liệu nêu rõ lý do.

Giấy ủy quyền thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài có thời hạn 5 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của văn bản xác nhận tư cách pháp nhân hoặc văn bản tương đương của cơ sở điện ảnh. có rạp chiếu phim mang quốc tịch ghi rõ thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài.

  1. Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Trong khi việc ủy ​​quyền hoạt động văn phòng đại diện là thủ tục bắt buộc đối với cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam thì việc chấp thuận bằng văn bản đối với hoạt động văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài là bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Điện ảnh năm 2006, địa điểm đặt văn phòng đại diện của các cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận. Việc cấp văn bản xác nhận địa điểm đặt văn phòng đại diện ở nước ngoài chỉ được công nhận khi rạp chiếu phim Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện và nộp hồ sơ đầy đủ.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản trả lời việc chấp thuận, nếu không phải nêu rõ lý do. Có thể thấy, giấy phép hoặc văn bản xác nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều quy định rõ ràng các thông tin cũng như lĩnh vực hoạt động cụ thể bao gồm những gì.

Điều này có nghĩa là khi các công ty thực hiện các hành động trên, họ chỉ thực hiện trong giới hạn được cấp phép và phê duyệt bằng văn bản. Nghị định 158/2013/ND-CP không điều chỉnh 2 luật này nên đây có thể coi là điểm mới khi Nghị định 38 chính thức có hiệu lực từ ngày 6/1/2021.

Quy định về vi phạm hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

1.2 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Đối với một trong các hành vi sau đây:

  1. Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam mà không có giấy phép theo quy định;
  2. Hoạt động của văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài mà không có văn bản chấp thuận theo quy định.

Như đã nêu ở trên, theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Điện ảnh năm 2006, việc thành lập văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền Bộ Điện ảnh, Giấy phép Thể thao và Du lịch.

Việc cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam chỉ được công nhận khi cơ sở rạp chiếu phim nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 54/2010/ND-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Điện ảnh năm 2006, địa điểm đặt văn phòng đại diện của các cơ sở điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận. Việc cấp văn bản xác nhận địa điểm đặt văn phòng đại diện ở nước ngoài chỉ được công nhận khi rạp chiếu phim Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện và nộp hồ sơ đầy đủ.

Vì vậy, việc không xin giấy phép kinh doanh hoặc văn bản ủy quyền kinh doanh có nghĩa là công ty không đủ điều kiện kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận nghề nghiệp nhưng vẫn hoạt động trên thực tế. Trường hợp vi phạm luật này sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Những điểm mới của Nghị định 38 vừa có hiệu lực thi hành liên quan đến Nghị định 158/2013/ND-CP.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về vi phạm hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook