Quy định về Ủy thác thi hành án dân sự năm 2024

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Quy định về Ủy thác thi hành án dân sự

Quy định về Ủy thác thi hành án dân sự
Việc chuyển giao quyết định thi hành án từ cơ quan thi hành tòa án này sang cơ quan thi hành tòa án khác, theo trình tự, thủ tục quy định, được gọi là ủy ban thi hành án dân sự.

Ủy ban này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc thi hành liên tục các bản án, quyết định của tòa án, từ đó bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ.

Ủy thác thi hành án dân sự có tầm quan trọng hàng đầu trong hoạt động thi hành án dân sự vì tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành một cách dễ dàng, kịp thời, kịp thời và đầy đủ phần quyết định của bản án, quyết định, phù hợp với thủ tục thi hành án dân sự.

Nó cũng đảm bảo việc thi hành quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc thi hành án dân sự và hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự giải quyết vấn đề thi hành án dân sự đồng thời giảm thiểu tình trạng tồn đọng án.

Các quy định về thi hành án dân sự có thể được tìm thấy trong Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 (gọi là Luật thi hành án dân sự), cụ thể là tại các Điều 55, 56, 57 và khoản 2 Điều 130.

Ngoài ra, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Luật Thi hành án dân sự, cụ thể là các Điều 16, 34 và 35.

Ngoài ra, Thông tư số 01/2016/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 01/02/2016 đưa ra hướng dẫn thực hiện các thủ tục quản lý hành chính và hình thức chuyên môn khác nhau trong việc thi hành án dân sự.

Quy định về Ủy thác thi hành án dân sự

1. Nguyên tắc ủy thác thi hành án

“Điều 55. Ủy thác thi hành án

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

Trường hợp người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở nhiều địa phương thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác thi hành án từng phần cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án để thi hành phần nghĩa vụ của họ.

Trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên quan đến tài sản thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác đến cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản; nếu không xác định được nơi có tài sản hoặc nơi có tài sản trùng với nơi làm việc, cư trú, có trụ sở của người phải thi hành án thì ủy thác đến nơi làm việc, cư trú hoặc nơi có trụ sở của người đó.

Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở các địa phương khác nhau thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ủy thác toàn bộ nghĩa vụ thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự thuộc một trong các địa phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án.

Việc ủy thác phải thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác. Trường hợp cần thiết phải ủy thác việc thi hành quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì việc ủy thác phải thực hiện ngay sau khi có căn cứ ủy thác.”

Quy định về Ủy thác thi hành án dân sự

2. Thẩm quyền ủy thác thi hành án

Việc ủy quyền thi hành án được thực hiện giữa các cơ quan thực thi, bất kể địa điểm hoạt động của họ, bao gồm cả cơ quan thực thi tòa án quân sự. Cơ quan thi hành tòa án quận, quận không được ủy quyền cho cơ quan thi hành tòa án tỉnh địa phương, nhưng có thể ủy quyền cho cơ quan thực thi tòa án cấp tỉnh ở các địa phương khác.

Cụ thể, Điều 56 Luật thi hành án dân sự nêu rõ thẩm quyền ủy quyền thi hành án như sau:

– Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thể giao việc thi hành án, quyết định liên quan đến việc trả lại người lao động làm việc hoặc bồi thường thiệt hại của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ở địa phương khác.

quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;

+ Ủy thác cho cơ quan thi hành án cấp quân khu thi hành vụ việc mà đương sự hoặc tài sản có liên quan đến quân đội trên địa bàn;

+ Ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện vụ việc khác, trừ những trường hợp quy định tại điểm a và điểm b của khoản này.

– Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện ủy thác vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh nơi khác, cơ quan thi hành án cấp quân khu, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện khác có điều kiện thi hành.

– Cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho cơ quan thi hành án cấp quân khu khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có điều kiện thi hành.

3. Quy định thực hiện ủy thác thi hành án

Trình tự thi hành án theo quy định được nêu tại Điều 57 Luật thi hành án dân sự quy định như sau:

– Trước khi giao nhiệm vụ, cơ quan thi hành án dân sự phải hoàn thành việc xử lý tài sản thuộc sở hữu, tịch thu hoặc liệt kê trong phạm vi thẩm quyền có liên quan. Trường hợp người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự thấy cần thiết phải ủy quyền trách nhiệm thì ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án và quyết định ủy quyền cho địa điểm thi hành thích hợp.

– Cơ quan thi hành án dân sự được ủy quyền có nghĩa vụ tiếp tục thi hành bản án theo quy định và không được trả lại quyết định được ủy thác cho cơ quan ủy quyền, trừ trường hợp quyết định được ủy thác có sự nhầm lẫn hoặc sai sót rõ ràng về thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận thi hành án và các chi tiết của quá trình thi hành án.

– Trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định được giao, thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự được ủy quyền.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về Ủy thác thi hành án dân sự

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook