Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định Luật thương mại 2005

uy-thac-mua-ban-hang-hoa

Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định Luật thương mại 2005

Ủy thác mua bán hàng hóa là một khái niệm được quy định cụ thể trong luật thương mại.

uy-thac-mua-ban-hang-hoa

Khái niệm ủy thác mua bán hàng hóa:

Theo quy tại Điều 155 Luật thương mại 2005 quy định về ủy thác mua bán hàng hóa như sau: “Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.”

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hoá

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác đối với bên ủy thác

Theo quy định tại Điều 164 Luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên nhận ủy thác như sau

“Điều 164. Quyền của bên nhận uỷ thác

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

2. Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;

3. Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.”

Theo quy định tại Điều 165 Luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác như sau

Điều 165. Nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;

2. Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

3. Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;

4. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;

5. Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;

6. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;

7. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.”

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác đối với bên nhận ủy thác

+ Nghĩa vụ của bên ủy thác: Theo quy định tại Điều 163 Luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên  ủy thác như sau

Bên ủy thác có các nghĩa vụ sau, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác:

– Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác, kịp thời đưa ra các chỉ dẫn cụ thể phù hợp vói hợp đồng ủy thác để bên nhận ủy thác thực hiện công việc ủy thác;

– Thanh toán cho bên nhận ủy thác thù lao ủy thác và các chi phỉ hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;

– Giao tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng ủy thác;

– Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

+ Quyền của bên ủy thác: Theo quy định tại Điều 162 Luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên ủy thác như sau:

Bên ủy thác có các quyền sau, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác:

– Yêu cầu bên nhận ủy thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác;

– Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

Đặc điểm của ủy thác mua bán hàng

Thứ nhất, quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa được xác lập giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác.

♦ Bên nhận ủy thác phải là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và thực hiện mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác. (Điều 156 Luật thương mại 2005)

♦ Bên ủy thác là bên giao cho bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình và không nhất thiết phải có tư cách thương nhân.

♦ Quan hệ ủy thác có thể bao gồm:

– Ủy thác mua;

– Ủy thác bán hàng hóa.

Thứ hai, nội dung của hoạt động ủy này, bên nhận ủy thác chỉ được bên ủy thác ủy quyền mua hoặc bán hàng hóa cụ thể nào đó cho bên thứ ba.

Thứ ba, quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa phát sinh khi các bên xác lập hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.

♦ Hợp đồng phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. (Điều 159 Luật thương mại 2005)

♦ Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng dịch vụ, do đó đối tượng của hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa là công việc mua bán hàng hóa do bên nhận ủy thác tiến hành theo sự ủy quyền của bên ủy thác.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về quy định về ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định của Luật thương mại 2005. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook