Quy định về Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ năm 2023

Nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề

Quy định về Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ

Quy định về Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ
1. Quyền ủy quyền của công ty quản lý quỹ

Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, công ty quản lý quỹ được:

– Ủy quyền cho ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các dịch vụ quản trị quỹ, đại lý chuyển nhượng cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;

– Ủy quyền cho tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý tài sản đối với tài sản của khách hàng ủy thác đầu tư tại nước ngoài.

Quy định về Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ

2. Công ty quản lý quỹ khi thực hiện ủy quyền các hoạt động phải đảm bảo các hoạt sau đây:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 99/2020/TT-BTC, quy định trong quá trình thực hiện ủy quyền hoạt động, công ty quản lý quỹ phải đảm bảo những điều sau đây:

– Công ty quản lý quỹ được phép ủy quyền cho các hoạt động này thông qua các quy định nêu trong Điều lệ quỹ, Điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán và hợp đồng ủy thác đầu tư. Trong trường hợp tổ chức nước ngoài được ủy quyền cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản đối với tài sản của khách hàng ủy thác đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài đó phải được cơ quan quản lý trong lĩnh vực chứng khoán nước ngoài ủy quyền và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan đó.

– Bản cáo bạch, được cung cấp cho khách hàng được ủy thác, phải chứa các thông tin thiết yếu của người nhận được ủy quyền, phạm vi hoạt động, cũng như chức năng và nhiệm vụ của người nhận được ủy quyền. Đại hội nhà đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông của các công ty đầu tư chứng khoán và khách hàng ủy thác có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ thay đổi tổ chức để được ủy quyền nếu thấy cần thiết.

– Người nhận được ủy quyền phải có đủ năng lực, hệ thống, nhân sự và kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hoạt động được ủy quyền.

– Bộ phận cung cấp dịch vụ của người nhận được ủy quyền phải khác biệt với các bộ phận còn lại của người nhận được ủy quyền về tổ chức nhân sự, hệ thống quy trình chuyên môn, cũng như hệ thống báo cáo và phê duyệt báo cáo.

– Bên nhận được ủy quyền chịu trách nhiệm cung cấp cho công ty quản lý quỹ báo cáo kiểm toán độc lập về hoạt động ủy quyền, cùng với các tài liệu sử dụng để kiểm toán, giám sát công ty quản lý quỹ theo quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Thông tư 99/2020/TT-BTC.

– Việc ủy quyền hoạt động và người nhận ủy quyền đối với ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ quản lý quỹ, đại lý chuyển nhượng đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải được quy định rõ ràng trong Điều lệ Quỹ và Điều lệ Công ty Đầu tư Chứng khoán.

Việc ủy quyền hoạt động và người nhận ủy quyền cho tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý tài sản liên quan đến tài sản của khách hàng ủy thác đầu tư nước ngoài phải được Đại hội các nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán và khách hàng ủy thác chấp thuận bằng văn bản.

Quy định về Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ

3. Quy định công ty quản lý quỹ phải có trách nhiệm của công ty quản lý quỹ trong hoạt động ủy quyền.

Căn cứ khoản 3 Điều 12 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định khi thực hiện việc ủy quyền các nhiệm vụ tiếp theo của công ty quản lý quỹ phải thực hiện các hành động sau đây:

– Trước khi hoàn tất hợp đồng sử dụng các dịch vụ do người nhận được ủy quyền cung cấp, công ty quản lý quỹ được yêu cầu đánh giá và ghi lại đánh giá năng lực và nguồn lực. Đánh giá này phải đảm bảo rằng người nhận được ủy quyền sở hữu đầy đủ thiết bị và cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, thủ tục chuyên môn, nhân sự giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn thích hợp để thực hiện các hoạt động được ủy quyền.

– Ký kết thỏa thuận ủy quyền với bên nhận thẩm quyền nói trên. Hợp đồng ủy quyền phải bao gồm các yêu cầu tối thiểu được quy định theo mẫu nêu tại Phụ lục IX đính kèm Thông tư này.

– Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo hoạt động được ủy quyền được tiến hành thận trọng, an toàn, phù hợp với quy định pháp luật quy định tại Điều lệ Quỹ, Điều lệ Công ty Đầu tư Chứng khoán và Hợp đồng ủy thác đầu tư.

Điều này được thực hiện để đảm bảo chất lượng của các dịch vụ được cung cấp phù hợp với tiêu chí của công ty và yêu cầu của khách hàng tin cậy. Công ty quản lý quỹ có thể sử dụng tư vấn và dịch vụ độc lập do các tổ chức chuyên nghiệp cung cấp, cũng như tham gia vào các hoạt động pháp lý khác để thực hiện các trách nhiệm nêu trong bối cảnh này.

Định kỳ, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ chuẩn bị báo cáo hợp nhất về kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động được ủy quyền.

– Duy trì đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp để giám sát, xác định và quản lý hiệu quả các rủi ro có thể phát sinh từ hoạt động được ủy quyền.

– Thiết lập hệ thống và xây dựng quy trình bảo lãnh đảm bảo các công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán độc lập và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền truy cập vào các thông tin cần thiết để kiểm tra, giám sát các hoạt động ủy quyền, cũng như đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động ủy quyền.

Việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm hoặc thay đổi trách nhiệm của công ty quản lý quỹ đối với khách hàng ủy thác. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính và pháp lý do ủy quyền, trừ nghĩa vụ pháp lý, phí, giá dịch vụ do khách hàng thỏa thuận trực tiếp, thanh toán cho người nhận được ủy quyền dựa trên hợp đồng ủy thác đầu tư,

hợp đồng giám sát, hợp đồng lưu ký theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán và theo quy định của pháp luật có liên quan. Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo sự liên tục liên tục của các hoạt động được ủy quyền mà không cản trở hoạt động đầu tư và dịch vụ được cung cấp cho khách hàng được ủy thác.

Việc cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin thích hợp cho người nhận được ủy quyền là cần thiết để thực hiện triệt để và đúng giờ các quyền và nghĩa vụ trong hoạt động được ủy quyền.

Cần lưu trữ đầy đủ, kịp thời và chính xác các chỉ thị, yêu cầu, tài liệu gửi cho người nhận được ủy quyền để thực hiện các hoạt động ủy quyền, hợp đồng ủy quyền, biên bản đánh giá năng lực và cơ sở vật chất. Các tài liệu này phải được cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo yêu cầu.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với bên nhận được ủy quyền đối với hoạt động được ủy quyền liên quan đến tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản đối với tài sản của khách hàng ủy thác đầu tư nước ngoài, công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ủy quyền này và nộp các tài liệu kèm theo xác nhận sự tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

Báo cáo về việc thanh tra, giám sát được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này và các tài liệu liên quan khác phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty quản lý quỹ, ủy ban đại diện quỹ, Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát có liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp cận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo cáo tổng hợp.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Quy định về Ủy quyền hoạt động của công ty quản lý quỹ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook